Költség elszámolási rendszerek számvitele és kapcsolata az eredménykimutatással

A vállalkozás választhat az eredménykimutatás módszerét illetően:

 • Összköltségeljárás módszere:
  • elsődlegesen a tárgyév költségeinek gyűjtését és a hozamokkal való összehasonlítását hangsúlyozza,
  • a költségeket fajtánként, költség-nemenként mutatja be,
  • a költségek nem értékesítés-meghatározottak, valamennyi felmerült tárgyévi ráfordítás figyelembe veendő az eredmény megállapításakor,
  • bruttó szemléletű.
 • Forgalmiköltség-eljárás módszere:
  • a tárgyév értékesítésének hozamaival az értékesítés költségeit állítja szembe,
  • az értékesítés költségeit megbontja közvetlen és közvetett költségekre, további elemzési lehetőségeket biztosítva,
  • a közvetett költségeket fő funkciók szerint is taglalja (értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek), aminek informatív hatása van,
  • nettó szemléletű.

Az eredmény-kimutatás választott formája befolyásolja a költségelszámolás kialakítandó rendjét. A számviteli törvény szerint csak a költségnemek szerinti elszámolás kötelező, mert a forgalmi költség eljárásnál is be kell mutatni a kiegészítő mellékletben. A 6-os és 7-es számlaosztály vezetése nem kötelező, de biztosítja a vezetői információk szélesebb körét:

 • költséggazdálkodás,
 • önköltségszámítás,
 • vállalkozáson belüli önelszámoló egységek elszámoltatása.

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol

 • éves nettó árbevétel – (ELÁBÉ + alvállalkozói teljesítmények) > 1 milliárd Ft,
 • költségnemek szerinti költségek összege – (ELÁBÉ + alvállalkozói teljesítmények) > 500 millió Ft,

a saját előállítású termékek és végzett szolgáltatások megállapítása utókalkulációval kötelező.

Költségelszámolási módszerek:

 • A vállalkozó a költségeket elsődlegesen az 5-ös Költségnemek számlaosztály számláin könyveli, másodlagosan a 6-os Költséghelyek, általános költségek és a 7-es Tevékenységek költségei számlaosztályban is könyveli a közvetlen és a közvetett költségeket. Ez utóbbi számlaosztályokban különíti el. (A saját teljesítmények költségének változását év közben elszámolási egységáron rögzíti, amelyet legkésőbb az év végén tényleges közvetlen önköltségre módosít.) Mindkét eredmény-kimutatást használhatja. Először mindent 5-ösre könyvel, majd átvezeti azokat a 6, 7-re:
  • T 51, 56 – K 1-4,
  • T 6, 7 – K technikai számla.
 • A vállalkozó a költségeket elsődlegesen a 6-os Költséghelyek, általános költségek és a 7-es Tevékenységek költségei számlaosztályokba könyveli, majd másodlagosan az 5-ös Költségnemek számlaosztályba, az 59. Költségnem ellenszámlát használva. Először mindent 6, 7-re könyvel, majd átvezeti azokat az 5-ösre:
  • T 6, 7 – K 1-4,
  • T 51-56 – K Technikai számla.

Eredménykimutatások:

Összköltség eljárás Forgalmi-költség eljárás
Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
STKÁV
SEEAÉ
Egyéb bevételek Egyéb bevételek

Hozamok összesen

Hozamok összesen

Anyagjellegű ráfordítások Értékesítés közvetlen költségei
Személyi jellegű ráfordítások Értékesítés közvetett költségei
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások

Ráfordítások összesen

Ráfordítások összesen
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Költségegyeztetés:

 • Az összköltség és a forgalmi-költség eljárású eredmény-kimutatás közötti ellenőrzést teszi lehetővé.
 • Összköltség: költségnemek – (aktivált saját teljesítmények értéke) = ÖSSZEG1
 • Forgalmi-költség: értékesítés közvetlen és közvetett költségei = ÖSSZEG2
 • Ha ÖSSZEG1 = ÖSSZEG2, akkor nincs hiba az eredmény-kimutatásban.

Számlák zárása év végén:

Összköltség eljárás szerint

Költségnemek átvezetése:

T 81-83 – K 51-57

Értékesítés költségeinek átvezetése:

T 59 – K 81

T 59 – K 85

581, 582 zárása:

T 581,582 – K 493 vagy T 493 – K 581,582

8-as számlák zárása:

T 493 – K 81-83, 866, 881

9-es számlák zárása:

T 91, 966, 981 – K 493

Forgalmi-költség eljárás szerint

Nincs költségnemek átvezetése.

5-ösök zárása:

T 59 – K 51-57

T 581,582 – K 59 vagy T 59 – K 581,582

8-as számlák zárása:

T 493 – K 81-85, 866, 881

9-es számlák zárása:

T 91, 966, 981 – K 493

A számviteli politikában rögzíteni kell a választott eredménykimutatás fajtáját. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó, számviteli politikában megírt szabályzatot is figyelembe kell venni.

Költségek elszámolhatóságuk szerint:

 • Közvetlen költségek: előre, vagy utólagosan meg lehet határozni, hogy melyik terméket, költségviselőt és milyen mértékben terhelik. Ezek a költségek az előállított termékkel számszerűen lemérhető okozati összefüggésben vannak.
 • Közvetett költségek: felmerülésük időpontjában nem lehet, vagy csak körülményesen lehet megállapítani, hogy melyik terméket és milyen arányban terhelik. E költségek és az előállított termékek között számszerűen lemérhető okozati összefüggés nincs.

6-os számlaosztály – Költséghelyek, általános költségek:

 • A 6-os számlaosztály a közvetett költségek kimutatására és elszámolására szolgáló számlákat, és e költségek átvezetésének számláit tartalmazza. Vezetése nem kötelező.
 • Közvetett költség: a vállalkozás szervezeteinek, egységeinek működésével, üzemeltetésével, irányításával kapcsolatban felmerült költségek.
 • E költségek tartalmát a vállalkozási tevékenység sajátosságai határozzák meg. Ezek a költségek általában egy-egy költséghelyez kapcsolódnak.
 • Költséghely: területileg elkülönült, felelős vezetővel rendelkező üzem, egység, a vállalton belül.
 • A közvetett költségek között kimutatott költségcsoportokban szerepelhetnek közvetlen költségként elszámolható költségtételek is.
 • A számlaosztályba könyvelt költségek olyan költségtételei, vagy költségcsoportjai, melyek a termelés, szolgáltatás előállítási költségeinek részét képezhetik, utólag a költségviselőkre elszámolhatók.
 • A 6-os számlaosztály tagolása a számlakeret-tükörben:
  • 61. Javító-karbantartó üzemek költségei
  • 62. Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költségei
  • 63. Gépköltség
  • 64–65. Üzemi irányítás általános költségei
  • 66. Központi irányítás általános költségei
  • 67. Értékesítési költségek
  • 68. Elkülönített egyéb általános költségek
   • 681. Alapítás-átszervezés költségei
   • 682. Alap- és alkalmazott kutatás saját költségei
   • 683. Vállalkozásba adott alap- és alkalmazott kutatás költségei
   • 684. Kísérleti fejlesztés saját költségei
   • 685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei
   • 686. Kutatás, kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei
   • 687. Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése
   • 688. Garanciális javítási költségek
   • 689. Egyéb elkülönített költségek
  • 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
   • 691. Költséghelyek költségeinek átvezetése

61–65. Termelés és tevékenység üzemi költségei:

 • A szerint bontandók meg, hogy milyen profilokkal, tevékenységekkel rendelkezik a vállalkozás. A költségtartalom meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy főüzemi, vagy segédüzemi tevékenységekről van-e szó.
 • Főüzemek tevékenysége a termelő tevékenység, ami a vállalkozás eredményességét szolgálja. A költség-nemeken túl, ezért fontos a tevékenységek költségtételeinek, funkcióinak kialakítása is.
 • A főüzemi tevékenység költségeinek költségfunkciós bontása, az egy költségtételnek egy-egy funkcióhoz való csatolása:
  • gépköltségek,
  • gépköltségeken kívüli működési költségek, az üzemi irányítás költségei.
 • A segédüzemek költségei kiszolgáló tevékenységet végeznek.
 • Ha a vállalkozás a főüzem összes költségét közvetett költségnek minősíti, akkor zárlatkor ennek teljes összegét a 68., vagy a 853. Egyéb általános költségek számlára vezetjük át.

66. Központi irányítás általános költségei:

 • Tartalma a központi irányítás, igazgatás, személyi, anyagi és egyéb költségei, értékcsökkenési leírás.
 • Az irányításra közvetlen költségeket és a vállalkozás egészét érintő költségeket kell itt elszámolni:
  • ügyvezetés, irányítás, humán igazgatás, vállalkozás egészét érintő bankköltségek, oktatási költségek, szociális költségek, tagsági díjak, munkásszállás költségei, egészségügyi szolgáltatás költségei.

67. Értékesítési költségek:

 • Az értékesítés közvetlen költségei között el nem számolt:
  • reklám, propaganda, csomagolási, piackutatási, vásári, raktározási, árukészlet biztosítási díjai,
  • értékesítéssel összefüggő utazási költség,
  • ügynöki jutalék,
  • személyi reprezentáció,
  • bizományosi díj,
  • kapott társüzemi szolgáltatások.

7-es számlaosztály – Tevékenységek költségei:

 • A 7-es számlaosztály a közvetlen költségek kimutatására és elszámolására szolgáló számlákat tartalmazza. Vezetése nem kötelező. A vállalkozások információs igényeit és a törvény előírásait kell figyelembe venni a kialakításnál.
 • Az értékesítés közvetlen költségei:
  • az értékesített termékek, anyagok, áruk, szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségei,
  • eladott áruk beszerzési értéke,
  • továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értéke,
  • a kereskedelem közvetlen költségei
 • A termelés, szolgáltatás közvetlen előállítási költségei:
  • termelésre, szolgáltatásra közvetlenül elszámolhatóak,
  • e tevékenységekkel bizonyíthatóan szoros kapcsolatban vannak,
  • utólag megfelelő mutatók, jellemzők segítségével arra feloszthatók.
 • A kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei, az értékesített áruk beszerzési értékei együttesen az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségét képezik.
 • Előállítási közvetlen költségek:
  • közvetlen anyagköltség,
  • saját termelésű félkész termék felhasználás,
  • bérmunkadíjak,
  • közvetlen munkabérek és járulékai,
  • gyártáshoz kapcsolódó szerszámköltségek, helyszíni szerelési szállítási költségek, gyártáshoz előállításhoz kapcsolódó szellemi javak, K+F költségek, gépköltségek,
  • egyéb üzemi közvetlen költségek.
 • A közvetlen költségek tételeinek tartalmát a vállalkozás sajátosságainak megfelelően kell meghatározni. Az előállítási költségek értékesítési közvetlen költségeket nem tartalmazhatnak.
 • A termelési, szolgáltatási tevékenység előállítási költségeit, a kereskedelmi tevékenység közvetlen költségeit, az ELÁBÉ-t, az alvállalkozói teljesítményeket a 7-es számlaosztályban mutatjuk ki.
 • A 7-es számlaosztály tagolása a számlakeret-tükörben:
  • 71–75. Tevékenységek költségei
   • 71–74. Termelés költségei
   • 75. Szolgáltatás költségei
  • 76. Költséghelyek termelési költségei
  • 77–78. Forgalombahozatal költségei
  • 79. Tevékenységek költségeinek elszámolása-átvezetése
   • (elsődleges költségnem-elszámolás esetén)
    • 791. Saját termelésű készletek elszámolása
    • 792. Saját előállítású eszközök elszámolása
    • 793. Értékesített saját termelésű készletek elszámolása
    • 794. Saját termelésű készletek felhasználásának elszámolása
 • 795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek elszámolása
 • 795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek átvezetése
   • (elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás esetén)
    • 791. Saját termelésű készletek átvezetése
    • 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
    • 793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése
    • 794. Saját termelésű készletek felhasználásának átvezetése

71–74. Termelés költségei:

 • A termelő tevékenység során értékesítésre előállított termékek előállítási közvetlen költségei.  A számla tartozik oldalára a tényleges felhasználások értékét, a követel oldalára a munkaszámra visszavételezett gyártási hulladékok és a selejtes termékek hulladékértékét, a leltárhiányok, értékvesztések, elkészült, befejezett termelés közvetlen önköltségét könyveljük.
 • A számlán a mérleg fordulónapján, a záró befejezetlen termelés értékét
  • előállítási tényleges önköltségen,
  • az előállítási norma szerinti közvetlen önköltségen,

mutatjuk ki és vezetjük át a 281. Befejezetlen termelés főkönyvi számlára.

 • A norma szerinti előállítási közvetlen önköltség és a tényleges előállítási költségek különbségét a 853. Egyéb általános költségek számlával szemben lehet elszámolni.
 • A befejezetlen termelés leltári eltéréseit, és értékvesztését a 853-as számlára kell könyvelni, a 68. számla közbeiktatásával.
 • A vállalkozások választhatják, hogy a készletre vételnél közvetlen költségszintű nyilvántartási árat alkalmaznak, és utólag határozzák meg a befejezett termelés tényleges közvetlen önköltségét.
 • Ha a saját termelésű késztermékek és félkész termékek készletre vétele a 28-29-ben nyilvántartási áron történik, akkor a 79-es számlával szemben kell könyvelni.

71–74. Termelés költségei

Nyitó befejezetlen Hulladék
Tárgyidőszaki elemi költségek Záró befejezetlen
Félkész termék továbbfelhasználás közvetlen költségen

75. Szolgáltatások költségei:

 • A kiszámlázásra kerülő ipari szolgáltatások közvetlen önköltségének elszámolására. A befejezett ipari szolgáltatás előállítási tényleges közvetlen önköltségét a kiszámlázással egy időben át kell vezetni a 81-84-re.
 • Ha záró befejezetlen termelés jelentkezik, annak előállítási közvetlen költségét a 28-on nyilvántartásba kell venni, át kell minősíteni befejezetlen termeléssé.

76. Költséghelyek termelési költségei:

 • A saját vállalkozásban végzett beruházások, felújítások, gyártóeszközök, anyagi eszközök értékét növelő termelési tevékenység előállításának közvetlen költségei.
 • Az előállított eszközök itt nem kerülnek értékesítésre, ezért ezeket aktivált saját teljesítményeknek nevezzük.

77–78. Forgalombahozatal költségei:

 • Az értékesítés kereskedelmi közvetlen költségeit kiszámlázáskor vezetjük át a 81-84-re:
  • lebonyolítási díj, reklám, biztosítási díj, bizományosi díj, határig felmerülő szállítási- rakodási költség
 • Befejezetlen értékesítésre jutó kereskedelmi közvetlen költségek a mérlegben nem mutathatók ki, ezeket a 67-en belül mutassuk ki, és onnan vezessük át a 81-85-re.

Költségek főkönyvi elszámolása elsődlegesen az 5. Költségnemek, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztályokban:

 • Termelési költségek elsődlegesen: T 51-57 – K 1-4,
 • Termelési költségek másodlagosan: T 6-7 – K 59,
 • Késztermékek készletre vétele elsődlegesen: T 251 – K 581,
 • Késztermékek készletre vétele másodlagosan: T 59 – K 7,
 • Késztermékek értékesítése elsődlegesen: T 581 – K 251,
 • Késztermékek értékesítése másodlagosan: T 81 – K 59.

Költségek főkönyvi elszámolása elsődlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei, másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztályokban:

 • Termelési költségek elsődlegesen: T 6-7 – K 1-4,
 • Termelési költségek másodlagosan: T 51-57 – K 59,
 • Késztermékek készletre vétele elsődlegesen: T 251 – K 7,
 • Késztermékek készletre vétele másodlagosan: T 59 – K 581,
 • Késztermékek értékesítése elsődlegesen: T 81 – K 251,
 • Késztermékek értékesítése másodlagosan: T 581 – K 59.

Önnek mi a véleménye?