Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A pénzügyi műveletek bevételei helye a számlakeret-tükörben:

 • 97. Pénzügyi műveletek bevételei
  • 971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
  • 972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
  • 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  • 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • 975. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
  • 976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
  • 977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
  • 978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
  • 979. Egyéb pénzügyi bevételek

A pénzügyi műveletek ráfordításai helye a számlakeret-tükörben:

 • 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
  • 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
  • 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  • 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
 • 875. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
  • 876. Átváltási, értékeléskori árfolyamveszteség
  • 877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
  • 878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
  • 879. Egyéb pénzügyi ráfordítások

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai helye az eredmény-kimutatásban:

   • 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

   • 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

   • 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

   • 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

   • 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
  • VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
   • 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

   • 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

   • 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
   • 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
  • IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 + 19 + 20 + 21)
 • B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII – IX)

A pénzügyi műveletek eredménye része a szokásos vállalkozási eredménynek.

Pénzügyi műveletek bevételei:

 • Kapott (járó) osztalék és részesedés (971)
  • a befektetett eszközök, részvények, törzsbetétek, tulajdoni hányadok után a gazdasági társaságtól kapott, illetve az adózott eredményből járó összegek (ha azok a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak),
 • Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972)
  • csak a befektetett pénzügyi eszközökre vonatkozik, nettó elszámolással (ami ellentétes a bruttó elszámolás elvével),
 • Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége (973)
  • hosszú lejáratra adott kölcsönök és tartós hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír kapott (járó) kamatai, ilyen értékpapír eladásakor az eladási árban lévő kamat,
  • tartós hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírnál
   • eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ár (névérték) és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbség az értékesítéskor, beváltáskor,
   • beszerzési árában lévő kamat (csökkentő tétel),
  • tartós diszkont értékpapírnál
   • vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeg,
   • előzőek szerint számított „kamattal” csökkentett eladási ára (névértéke) és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözet az értékesítéskor, beváltáskor,
  • pénzügyi lízinggel kapcsolatban kapott (járó) kamatok,
  • befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam,
 • Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (974)
  • forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírnál
   • kapott (járó) kamat, az értékpapír eladásakor az eladási árban lévő kamat,
   • beszerzési árában lévő kamat (csökkentő tétel),
  • forgatási célú diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeg,
  • valódi penziós ügylet esetén a kifizetett vételár és a visszavásárlási ár közötti különbözet,
 • Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (975-979)
  • forgatási célú részesedések értékesítésekor keletkező árfolyamnyereség,
  • forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapíroknál
   • eladásakor az eladási árban lévő kamattal csökkentett árfolyamnyereség,
   • beváltásakor a névértéke és a könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet,
  • forgatási célú diszkont értékpapíroknál
   • eladásakor az  elszámolt „kamattal” csökkentett árfolyamnyereség,
   • beváltásakor a vételárában lévő kamat kamatbevételként elszámolt összegével csökkentett névértéke és a vételár közötti nyereségjellegű különbözet,
  • hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztő részben lévő arányos árfolyamnyereség,
  • külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség realizált, illetve a mérlegfordulónapon való értékelése során keletkezett nem realizált árfolyamnyereség (ez utóbbi elhatárolandó),
  • névérték alatt vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír időarányos árfolyamnyeresége (AIE),
  • névérték alatt vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír elhatárolt árfolyamnyereségének megszüntetése (csökkentő tétel),
  • kiírt opcióért kapott opciós díj,
  • vásárolt követelés
   • könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt pénzbevétel összege (csak realizáláskor),
   • értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet,
  • kapott skontó.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

 • Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége (871)
  • részesedések árfolyamvesztesége,
  • befektetett eszköznek minősülő hitelviszony megtestesítő kamatozó értékpapírnál
   • értékesítésekor az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ár és a könyv szerinti érték veszteségjellegű különbözete,
   • beváltásakor a névérték és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet,
  • befektetett eszköznek minősülő diszkont értékpapírnál
   • értékesítéskor az elszámolt „kamattal” csökkentett eladási ár és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet,
   • beváltásakor a vételárban lévő kamat bevételként elszámolt összegével csökkentett névérték és a vételár közötti veszteségjellegű különbözet,
 • Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (872-873)
  • hosszú illetve rövid lejáratra kapott kölcsönök, hitelek fizetendő, esedékes vagy ténylegesen megfizetett kamatai,
  • hátrasorolt kötelezettségnek minősülő kölcsönök után fizetett, fizetendő kamatok,
  • kötvénykibocsátás miatti kötelezettség után fizetett, fizetendő kamatok,
  • váltótartozások kamatai,
  • befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, a beváltáskor érvényes nettó eszközérték és a könyv szerinti érték közötti negatív különbözet,
  • valódi penziós ügylet esetén a befolyt eladási ár és a fizetett visszavásárlási ár közötti negatív különbözet,
  • kamatfedezeti ügylet esetén a lezárt ügyletek teljes vesztesége,
 • Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (874)
  • a számviteli törvény szerint elszámolt értékvesztés,
  • visszaírt értékvesztés (csökkentő tétel),
 • Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (875-879)
  • forgatási célú értékpapírnál
   • részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége,
   • hitelviszony megtestesítő kamatozó értékpapír veszteségei
    • eladásakor az eladási árban lévő kamattal csökkentett eladási ár és a könyvszerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet,
    • beváltásakor a névérték és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet,
   • diszkont értékpapírnál
    • eladásakor az elszámolt „kamattal” csökkentett eladási ár és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet,
    • beváltásakor a vételárban lévő kamat bevételként elszámolt összegével csökkentett névérték és a vételár (könyv szerinti érték) közötti veszteségjellegű különbözet,
   • kamatozó értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztéssel arányos árfolyamveszteség összege (névérték felett vásárolt),
   • külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek realizált deviza árfolyamvesztesége, valamint a mérlegfordulónap értékelése során keletkezett összevont árfolyamveszteség, amennyiben jelentős (nem realizált),
    • csökkenti a korábbi évek elhatárolt összevont árfolyamnyeresége, annak felszabadításával,
   • fizetett opciós díjak
    • vásárolt eladási opcióért fizetett díj,
    • le nem hívott vételi opcióért fizetett díj,
   • behajthatatlannak minősített vásárolt követelés leírt összege hitelezési veszteségként,
   • vásárolt követelés
    • azon része, amelyre a befolyt ellenérték nem nyújt fedezetet,
    • értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet.

Önnek mi a véleménye?