Nyilvánosan működő részvénytársaság

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul, a tag kötelezettsége a társasággal szemben a részvény értékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért, a törvényben meghatározott kivételekkel a részvényes nem felel.

A nyilvánosan működő részvénytársaság nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható. Az alaptőke nem lehet kevesebb 20 M forintnál. Az alapítás több fázisból áll.

Az alapítási tervezet elkészítése, melyet közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és egy másolati példányát közjegyzővel hitelesíttetni kell. A tervezetben ismertetni kell: az rt. székhelyét, cégnevét, tevékenységét, időtartamát. Az alapítók nevét, lakóhelyét. Az alaptőke tervezett nagyságát. A részvények számát, értékét, kibocsátásának módját. Az alapítókat megillető előnyöket, a nem pénzbeli hozzájárulás értékét, tárgyát, az ellenében jegyezhető részvények számát, az alakuló közgyűlés összehívásának módját, a nyilvános alapítás költségeit. A tervezetet valamennyi alapítónak alá kell írnia, majd az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészített tájékoztató részeként teszik közzé.

Az alapítási tervezet elkészítését követi a részvények jegyzése, mely az alapítási tervezetben foglaltaknak megfelelően történik. A részvény jegyzése a jegyzési ív aláírásával történik. A részvényjegyző kötelessége, hogy az általa jegyzett összeg legalább 10 %-át a jegyzéssel egyidejűleg megfizesse. Ez alól csak az alapító kivétel, aki apportot szolgáltat.

Az alapítók az eredményes részvényjegyzés zárónapjától számított 60 napon belül kötelesek megtartani az alakuló közgyűlést. A közgyűlés megnyitásáig a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását vállaló részvényjegyző köteles a jegyzés alkalmával fizetett összeget az általa jegyzett részvények névértékének 25%-ára kiegészíteni.

A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, a részvényesek összességéből áll, melyet legalább évente egyszer össze kell hívni, szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névérétéke határozza meg. Az összehívás főszabályként az igazgatóság kötelezettsége. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatokat egyszerű többséggel hozza. A Gt meghatározza azokat az eseteket, amikor ennél szigorúbb határozathozatali rend érvényesül. A megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell vezetni, és a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az igazgatóság az rt ügyvezető szerve, leglább 3, max. 11 természetes személyből áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az elnök és az igazgatósági tagok munkájukat munkaviszony keretében nem láthatják el. Az igazgatóság kötelezettségei: a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat közgyűlés elé terjesztése, az üzleti könyvek szabályos vezetéséről való gondoskodás, az ügyvezetésről, az rt vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyülés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentés készítése.

Rt-nél a felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Legalább 3 legfeljebb 15 tagból áll, testülteként jár el. Saját tagjai sorából választ elnököt. Határozatképes ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az rt közgyűlése a szavazatok ¾-es szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszünését. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság cégjegyzékből való törlését követően kerülhet sor a Gt-ben meghatározott sorrend szerint. Ha végelszámolásra, ill. felszámolásra olyan időpontban kerül sor, amikor a társaság alaptőkéjét még nem fizették be akkor a befizetési kötelezettség azonnal esedékesség tehető, a teljesítés megkövetelhető.

A megszűnés speciális esete, amikor a nyilvánosan működő rt. részvényeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg. Ekkor a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, zártkörűen működik tovább.

Önnek mi a véleménye?