Követelések

A követelések helye a számlakeret-tükörben:

 • 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
  • 311. Belföldi követelések (forintban)
  • 312. Belföldi követelések (devizában)
  • 315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
  • 316. Külföldi követelések (forintban)
  • 317. Külföldi követelések (devizában)
  • 319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
 • 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
  • 321. Követelések az anyavállalattal szemben
  • 322. Követelések a leányvállalattal szemben
  • 323. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben
  • 324. Követelések a társult vállalkozással szemben
  • 325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
  • 326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
  • 327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
  • 328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
   • 329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
 • 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  • 331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
   • 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
   • 339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
 • 35. Adott előlegek
  • 351. Immateriális javakra adott előlegek
  • 352. Beruházásokra adott előlegek
  • 353. Készletekre adott előlegek
  • 354. Egyéb adott előlegek
   • 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke, részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
  • 359. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
 • 36 Egyéb követelések
  • 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
  • 362. Költségvetési kiutalási igények
  • 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
  • 364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
  • 365. Vásárolt és kapott követelések
  • 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  • 367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
  • 368. Különféle egyéb követelések
  • 369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
 • 19. Tartósan adott kölcsönök
  • 191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
   • 192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
  • 193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
  • 198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
   • 199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
 • 34. Váltókövetelések
  • 341. Belföldi váltókövetelések
  • 345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
  • 346. Külföldi váltókövetelések
  • 349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

A követelések helye a mérlegben:

 • A. Befektetett eszközök
 • B. Forgóeszközök
  • I. Készletek
   • 6. Készletekre adott előlegek
  • II. Követelések
   • 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
   • 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
    • 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
    • 4. Váltókövetelések
    • 5. Egyéb követelések
 • C. Aktív időbeli elhatárolások
  • 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 • D. Saját tőke
  • II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)

Követelések: azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elismert termékértékesítéshez, szolgáltatásteljesítéshez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (osztalékelőleg is) kapcsolódnak. Ideértve az egyéb követeléseket, a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is.

A követelések jellemzői:

 • szerződéses jogviszonyból erednek (szállítási, vállalkozási, hitel, váltó, társasági, stb.),
 • pénzformában kifejezettek,
 • üzleti év során teljesítettek,
 • a másik fél elfogadta (el nem ismert követelés a mérlegben nem szerepeltethető),
 • egyéb (vásárolt követelés, térítés nélkül és egyéb jogcímen átvett követelés, egyéb követelés).

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): itt kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által teljesített – a vevő által elismert – termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, amely nem részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben áll fenn és nem tartozik a pénzkölcsönök közé. (Bővebben a 18/A tételben!)

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben: azokat a követeléseket (vevők) tartalmazza, amelyeknél az adós kapcsolt vállalkozás (anyavállalat és leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás) és a követelés nem tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban, és nem egyéb tartósan adott kölcsön.

Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben: azokat a követeléseket (vevők) tartalmazza, amelyeknél a követelés egyéb részesedési viszonyban lévő adóssal szemben áll fenn, és a követelés nem tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban, és nem egyéb tartósan adott kölcsön.

Váltókövetelések: vevővel szembeni követelés ellenében elfogadott váltó alapján fennálló, vásárolt váltóban foglalt, vagy fináncváltóban foglalt követelés. (Bővebben a 12/A tételben!)

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke: itt kell kimutatni az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok (a tagok) által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét. A mérleg forrásoldalán szerepel, a saját tőkén belül negatív előjellel.

Adott előlegek:

 • Immateriális javakra, beruházásokra, készletekre, egyéb címen.
 • Az előleg összegének áfa tartalma van, mert az áfa tv szerint a pénzösszeg átvételekor a szállítónál adófizetési kötelezettség keletkezik, míg a vevőnél megjelenik a levonási jog.
 • Értékelése: ténylegesen befizetett összegben (ÁFA nélkül).
 • Devizás: a teljesítés napján érvényes árfolyamon.
 • Tulajdonságok:
  • az immateriális javakra, beruházásokra, készletekre adott előleg a mérlegben önálló sorként jelenik meg:
   • A/I/6: Immateriális javakra adott előlegek,
   • A/II/6: Beruházásokra adott előlegek,
   • B/I/6: Készletekre adott előlegek,
  • az egyéb címen adott előlegek egyéb követelés része:
   • B/II/5: Egyéb követelések.

Egyéb követelések:

 • munkavállalókkal szembeni (kölcsön, fizetési-prémium előleg, kártérítés),
 • egyéb jogviszony alapján,
 • állami költségvetéssel szemben (költségvetési kiutalási igények, adó-visszaigénylések, visszatérítések),
 • más gazdálkodónak kölcsönadott összegek,
 • valódi penziós ügyletek, határidős és opciós ügyletek miatti követelés,
 • peresített követelésből december 31. és a mérlegkészítés között befolyt összeg,
 • egyéb.

Követelések és a mérleg kapcsolata:

 • Csoportosítás alapja:
  • esedékesség időpontja,
  • fajtája, típusa,
  • részesedési viszony.
 • Éven túli lejáratra adott kölcsön: befektetett pénzügyi eszközök.
 • Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban:
  • pénzkölcsönök,
  • pénzügyi lízing miatti követelések,
  • a részletre, halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti követelések,
  • tartós bankbetétek,
  • a kapcsolt vállalkozások minősítését minden esetben az anyavállalat, illetve a konszolidált beszámolót készítő fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni,
 • Adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló várakozással szemben.
 • Egyéb tartósan adott kölcsönként.

A követelések év végi értékelése:

 • várhatóan realizált összeg aránya a követelés könyv szerinti értékéhez,
 • megfelel-e a behajthatatlanság követelményeinek,
 • elengedték-e a követelést.
 • Mérlegfordulónapi értékelés sorrendje:
  • 1. Hitelezési veszteségek elszámolása (behajthatatlan és elengedett),
  • 2. Értékvesztések és ezek visszaírása,
  • 3. Devizás követelések mérlegfordulónapi értékelése.
 • Behajthatatlanság:
  • a végrehajtás során a fedezet a követelést csak részben fedezi,
  • elengedtük,
  • a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozat alapján nincs fedezet,
  • vagyonfelosztás: az átvett eszköz nem nyújt elég fedezetet,
  • az adós nem lelhető fel (igazoltan),
  • a Bíróság előtt a követelést érvényesíteni nem lehet,
  • jogszabály szerint elévült,
  • eredményesen érvényesíteni nem lehet (magas a költsége).
 • Értékvesztések:
  • követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteség, ha tartós és jelentős,
  • kis összegű követeléseknél az adósok együttes minősítése alapján százalékban is meghatározható,
  • ha a várhatóan megtérülő összeg meghaladja a követelés, könyv szerinti értékét,
  • a korábbi évek értékvesztését visszaírással csökkenthetjük.
 • Devizás követelések:
  • először devizában kell meghatározni, majd ezt kell forintra átszámítani a devizás tételek nyilvántartásba vételekor alkalmazott tételek alapján.

A követelések analitikus nyilvántartása:

 • A követelésekről egyedi értékbeni nyilvántartást kell vezetni.
 • A számviteli törvény az analitikus nyilvántartás formáját nem írja elő kötelezően.
 • Vevők analitikus nyilvántartása tartalmazza:
  • a vevő azonosításához szükséges adatokat (a vevő neve, címe, elérési útvonala),
  • a bizonylati hivatkozásokat (a számla vagy számlát helyettesítő okmány száma),
  • a vevőnek kiszámlázott összegeket, a számla keltét, a teljesítés dátumát, az esedékesség időpontját, a fizetés módját,
  • a vevő által adott előlegek összegeit, keletkezésének és esedékességének időpontját,
  • a befolyt összegeket, valamint a követelést csökkentő egyéb tételek (engedmények, visszáruk) összegeit,
  • az értékvesztések összegeit, azok visszaírásának összegeit,
  • a követelés leírásának összegét, okát és időpontját.
 • Devizában fennálló követelések a következőket is tartalmazzák:
  • követelés összege devizában,
  • a teljesítéskori választott árfolyam,
  • értékvesztések összege devizában, annak árfolyama,
  • visszaírt értékvesztések összege devizában, annak árfolyama,
  • mérlegfordulónapi árfolyam, átértékelés összege forintban.
 • Adott előlegek a vevők nyilvántartásán túl tartalmazza, hogy:
  • milyen ügylethez kapcsolódik az előleg,
  • annak mi a teljesítési időpontja.
 • Adott kölcsönök analitikus nyilvántartása tartalmazza:
  • a kölcsönt igénybevevő azonosítására szolgáló adatokat,
  • a folyósítás időpontját, összegét (deviza összegét, árfolyamát),
  • a törlesztések feltételeit (időpontját, összegét),
  • a kamatfeltételeket,
  • az értékvesztések, a visszaírt értékvesztések összegeit (devizában is),
  • a mérlegfordulónapi árfolyamot, az átértékelés összegét forintban.
 • A jegyzett, de még be nem fizetett tőke analitikus nyilvántartását az alapító okiratban foglalt adatok határozzák meg. A követelésekre vonatkozó adatokat célszerű rögzíteni:
  • tagonkénti bontásban,
  • esedékességi időpont megjelölésével.

A követelésekkel kapcsolatos dokumentumok főbb típusai:

 • szolgáltatási szerződések,
 • kölcsönszerződések,
 • munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések,
 • megbízási szerződések,
 • jogszabályok (támogatások esetében),
 • határozatok (bírósági, adóhatósági).

A vevőkkel szembeni követelések alapbizonylatai:

 • számla, egyszerűsített számla (készpénzfizetési számla),
 • számlát helyettesítő okmány,
 • bírósági, adóhatósági határozat,
 • jegyzőkönyvek (leltározási, értékelési, selejtezési, átsorolási, stb.)

A követelések főkönyvi elszámolása:

 • Belföldi vevők:
  • Értékesítés (engedmény, visszaküldés fordított esemény)
   • T 311 – K 91-92 (számla szerinti nettó összeg),
   • T 311 – K 467 (fizetendő ÁFA),
   • Kapcsolódó tétel: anyagok értékesítésének elszámolása
    • T 814 – K 21-22 (könyv szerinti érték),
    • T 229 – K 814 (nyilvántartott értékvesztés),
   • Engedménynél készletmozgás nem történik!
  • Utólag adott, számlához nem kapcsolódó engedmény
   • T 864 – K 311 (adott engedmény szerződés szerinti értéke),
  • Fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény
   • T 879 – K 311 (skontó),
  • Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése (engedmény, visszaküldés fordított esemény)
   • T 311 – K 961 (számla szerinti nettó összeg),
   • T 311 – K 467 (fizetendő ÁFA),
   • Kapcsolódó tétel: eszköz kivezetése a nyilvántartásból
    • T 861 – K 14 (bruttó érték kivezetése),
    • T 149 – K 861 (halmozott terv szerinti écs kivezetése),
    • T 148 – K 861 (halmozott terven felüli écs kivezetése),
  • Vevők kiegyenlítése T 38 – K 311,
  • Behajthatatlan követelés leírása T 369 – K 311,
  • Hitelezési veszteség elszámolása T 869 – K 311,
  • Elengedett követelés leírása T 889 – K 311,
  • Behajthatatlan követelésre utólag befolyt összeg T 384 – K 963,
  • Értékvesztés T 315/319 – K 966,
  • Értékvesztés visszaírása T 866 – K 315/319,
 • Külföldi vevők:
  • Exportértékesítés
   • T 317 – K 931 (kiszámlázott összeg teljesítéskori árfolyamon),
  • Pénzügyi teljesítés
   • T 384 – K 317 (forintszámlára vételi árfolyamon, devizaszámlára választott árfolyamon),
   • T 876 – K 317 (árfolyamveszteség),
   • T 317 – K 976 (árfolyamveszteség),
  • Barter elszámolása
   • T 368 – K 317 (első teljesítéskori árfolyamon nyilvántartott összeg),
   • T 4542 – K 368 (első teljesítéskori árfolyamon nyilvántartott összeg),
  • Év végi felértékelés
   • T 317 – K 3/4 (fordulónapi választott árfolyam > könyv szerinti érték),
   • T 3/4 – K 976,
  • Év végi leértékelés
   • T 3/4 – K 317 (fordulónapi választott árfolyam > könyv szerinti érték),
   • T 876 – K 3/4,
  • Kapcsolódó tétel
   • T 976 – K 481 (nem realizált árfolyamnyereség összege),

 • Váltókövetelések:
  • Váltó elfogadása
   • T 341 – K 311 (a kiváltott vevőkövetelés összegében),
   • Kapcsolódó tétel: időarányos kamat elhatárolása
    • T 391 – K 974 (az üzleti évre jutó kamat összege),
  • Lejáratkor a váltó beváltása
   • T 384 – K 341 (könyv szerinti érték kivezetése),
   • T 384 – K 974 (névértékben lévő kamat elszámolása),
   • Kapcsolódó tétel: árfolyam-különbözet elszámolása
  • Váltó leszámítolása a lejárat előtt
   • T 3/4 – K 341 (könyv szerinti érték),
   • T 384 – K 3/4 (átutalt összeg),
   • T 3/4 – K 974 (kamatnyereség: összeg – könyv szerinti érték),
   • T 532 – K 3/4 (bankköltség elszámolása),
   • Diszkontált érték = névérték / (1 + leszámítolási kamatláb * hátralévő futamidő napban / 360),
  • Szállító kiegyenlítése váltóval
   • T 3/4 – K 341 (könyv szerinti érték),
   • T 454 – K 3/4 (kötelezettség összege),
   • T 3/4 – K 974 (nyereséges fogatás),
   • T 872 – K 3/4 (veszteséges forgatás),
  • Váltó leírása hitelezési veszteségként
   • T 869 – K 341,
  • Váltó értékvesztése
   • T 866 – K 345/349 (értékvesztés elszámolása),
   • T 345/349 – K 966 (értékvesztés visszaírása).
 • Adott előleg:
  • Előleg folyósítása
   • T 35 – K 384 (nettó érték),
   • T 466 – K 384 (ÁFA tartalom),
  • Előleg elszámolása
   • T 454/455 – K 35 (nettó érték),
   • T 454/455 – K 466 (ÁFA tartalom),
 • Adott kölcsön:
  • Kölcsön folyósítása T 19, 364 – K 384,
  • Kapott kamat T 384 – K 973/974,
  • Tárgyévi kamat elhatárolása
   • T 391 – K 973/974 (folyósítástól, kamatfizetéstől december 31.-ig),
  • Törlesztés, visszafizetés
   • T 384 – K 19, 364
   • devizás kölcsön esetében árfolyam-különbözet
    • T 19, 364 – K 976 (árfolyamveszteség),
    • T 876 – K 19, 364 (árfolyam nyereség).

A követelések megjelenése az eredmény-kimutatásban:

 • Készlet, szolgáltatás értékesítése à értékesítés nettó árbevétele
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése à egyéb bevételek
 • Eredeti követelés értékesítése à egyéb bevételek
 • Vásárolt követelés értékesítése à pénzügyi műveletek egyéb bevételei vagy ráfordításai
 • Realizált árfolyamnyereség à pénzügyi műveletek egyéb bevételei
 • Realizált árfolyamveszteség à pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
 • Hitelezési veszteség à egyéb ráfordítások
 • Értékvesztés à egyéb ráfordítások
 • Értékvesztés visszaírása à egyéb bevételek
 • Követelések kamatai à pénzügyi műveletek bevételei
 • Elengedett követelés à rendkívüli ráfordítások

A követelések és a kiegészítő melléklet:

 • Be kell mutatni:
  • az alkalmazott értékelési eljárásokat, és az ezekben bekövetkezett változások okait, valamint a változtatás eredményre gyakorolt hatását, és annak számszerűsítését,
  • az el nem ismert (peresített) követeléseket,
  • a vevőnként együttesen kisösszegű követelések értékét,
  • a lejárt, de értékvesztéssel nem terhelt követeléseket,
  • a jelentős összegű hitelezési veszteségeket,
  • a hátrasorolt követelések értékét,
  • a követelések eredeti, a nyilvántartásba vételi értékét, az üzleti évben elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan elszámolt értékvesztés összegét – legalább a mérlegtételek szerinti megbontásban.
  • a tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni követelés. (Fölérendelt anyavállalat esetén az anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.)

A követelések megjelenése az üzleti jelentésben:

 • Ki kell térni:
  • a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra,
  • a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében).

Önnek mi a véleménye?