Költség elszámolási rendszerek számvitele

A költségek helye a számlakeret-tükörben:

 • 51. Anyagköltség
  • 511. Vásárolt anyagok költségei
  • 512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
  • 513. Egyéb anyagköltség
  • 519. Anyagköltség megtérülés
 • 52. Igénybevett szolgáltatások költségei
  • 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei
  • 522. Bérleti díjak
  • 523. Karbantartási költségek
  • 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
  • 525. Oktatás, és továbbképzés költségei
  • 526. Utazási és kiküldetési költségek
  • 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
 • 53. Egyéb szolgáltatások költségei
  • 531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
  • 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
  • 533. Biztosítási díj
  • 534. Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
  • 539. Különféle egyéb költségek
 • 54. Bérköltség
  • 541. Bérköltség
 • 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
  • 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
  • 552. Jóléti és kulturális költségek
  • 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 • 56. Bérjárulékok
  • 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
  • 562. Egészségügyi hozzájárulás
  • 563. Munkaadói járulék
  • 564. Szakképzési hozzájárulás
  • 569. Egyéb bérjárulék
 • 57. Értékcsökkenési leírás
  • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
  • 572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
 • 58. Aktivált saját teljesítmények értéke
  • 581. Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV)
  • 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
 • 59. Költségnem átvezetési számla
  • Elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)
 • 59. Költségnem átvezetési számla
  • Elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag forgalmiköltség eljárással)
 • 59. Költségnem átvezetési számla
  • Elsődleges költségnem-elszámolás esetén
 • 59. Költségnem ellen számla
  • Elsődleges költséghely-költségviselői elszámolás esetén)

A vállalkozás választhat az eredménykimutatás módszerét illetően:

 • Összköltség-eljárás módszere (bruttó szemléletű):
  • elsődlegesen a tárgyév költségeinek gyűjtését és a hozamokkal való összehasonlítását hangsúlyozza,
  • a költségeket fajtánként (költség-nemenként) mutatja be,
  • a költségek nem értékesítés-meghatározottak, valamennyi felmerült tárgyévi ráfordítás figyelembe veendő az eredmény megállapításakor,
 • Forgalmi költség-eljárás módszere (nettó szemléletű):
  • a tárgyév értékesítésének hozamaival az értékesítés költségeit állítja szembe,
  • az értékesítés költségeit megbontja közvetlen és közvetett költségekre, további elemzési lehetőségeket biztosítva,
  • a közvetett költségeket fő funkciók szerint is taglalja (értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek), aminek informatív hatása van,
 • A két eljárás az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározásában – de nem összegszerűségében – tér el.

Az eredmény-kimutatás választott formája befolyásolja a költségelszámolás kialakítandó rendjét. A számviteli törvény szerint csak a költségnemek szerinti elszámolás kötelező, mert a forgalmi költség eljárás esetében a kiegészítő mellékletben kell bemutatni a tárgyidőszaki költségeket költségnemenkénti bontásban.

A 6-os és 7-es számlaosztály vezetése nem kötelező, de biztosítja a vezetői információk szélesebb körét, egyrészt lehetővé téve:

 • a költséggazdálkodás,
 • az önköltségszámítás és
 • a vállalkozáson belüli önelszámoló egységek elszámoltatása

követelményeinek érvényesítését, másrészt alapot teremtenek a forgalmi költségszemléletű eredmény-kimutatás összeállításához.

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol

 • éves nettó árbevétel – (ELÁBÉ + alvállalkozói teljesítmények) > 1 milliárd Ft,
 • költségnemek szerinti költségek összege > 500 millió Ft,

a saját előállítású termékek és végzett szolgáltatások közvetlen önköltségének megállapítása utókalkulációval kötelező.

Költségelszámolás kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztályban:

 • A saját termelésű készletek változásairól évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást nem vezet, év végén az állományváltozásokat az 581. STKÁV számlával szemben számolja el.
 • A saját termelésű készletek változásairól évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet, az állománynövekedéseket és csökkenéseket az 581. STKÁV számlával szemben számolja el.

Eredménykimutatások:

Összköltség eljárás Forgalmi-költség eljárás
Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
STKÁV
SEEAÉ
Egyéb bevételek Egyéb bevételek
Hozamok összesen Hozamok összesen
Anyagjellegű ráfordítások Értékesítés közvetlen költségei
Személyi jellegű ráfordítások Értékesítés közvetett költségei
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások
Ráfordítások összesen Ráfordítások összesen
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Költségegyeztetés:

 • Az összköltség és a forgalmi-költség eljárású eredmény-kimutatás közötti ellenőrzést teszi lehetővé.
 • Összköltség: költségnemek – (aktivált saját teljesítmények értéke) = ÖSSZEG1
 • Forgalmi-költség: értékesítés közvetlen és közvetett költségei = ÖSSZEG2
 • Ha ÖSSZEG1 = ÖSSZEG2, akkor nincs hiba az eredmény-kimutatásban.

Számlák zárása év végén:

Összköltség eljárás szerint

Költségnemek átvezetése:

T 81-83 – K 51-57

Értékesítés költségeinek átvezetése:

T 59 – K 81

T 59 – K 85

581, 582 zárása:

T 581,582 – K 493 vagy T 493 – K 581,582

8-as számlák zárása:

T 493 – K 81-83, 866, 881

9-es számlák zárása:

T 91, 966, 981 – K 493

Forgalmi-költség eljárás szerint

Nincs költségnemek átvezetése.

5-ösök zárása:

T 59 – K 51-57

T 581,582 – K 59 vagy T 59 – K 581,582

8-as számlák zárása:

T 493 – K 81-85, 866, 881

9-es számlák zárása:

T 91, 966, 981 – K 493

A számviteli politikában rögzíteni kell a választott eredménykimutatás fajtáját. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó, számviteli politikában megírt szabályzatot is figyelembe kell venni.

Anyagjellegű ráfordítások:

 • Itt kell kimutatni a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások – le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét.
 • Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét, továbbá a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét kell kimutatni. A termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során keletkezett hulladékok, haszonanyagok értékével, az anyagok bekerülési értékében figyelembe vett vámteher, jövedéki adó visszatérített összegével az anyagköltséget csökkenteni kell.
 • Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a – le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni.
 • Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt illetéket, hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat (jogszabályon alapuló és egyéb), bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat, a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott, a bevallott összegben kell kimutatni.
 • Az eladott áruk beszerzési értéke az üzleti évben változatlan formában eladott anyagok, áruk bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét foglalja magában. Az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként kell kimutatni az értékesített betétdíjas göngyölegek bekerülési értékét, majd az eladott áruk beszerzési értékét csökkenteni kell a visszavett betétdíjas göngyölegek bekerülési értékével.
 • Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában értékesített szolgáltatások bekerülési értékét kell elszámolni az értékesítéskor.
 • A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe a külföldi székhelyű vállalkozástól, vagy annak más fióktelepétől igénybe vett szolgáltatásokat (ideértve az irányítás átterhelt költségeit, ráfordításait is) a számlázott értéken – jellegének megfelelően szolgáltatásként köteles az anyagjellegű ráfordítások között kimutatni.

Személyi jellegű ráfordítások:

 • Az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok.
 • Bérköltség minden olyan kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként, vagy munkadíjként elszámolandó járandóság. Ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg (ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is). Amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a társadalombiztosítási járulékoknak.
 • A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő (fizetett) személyi jövedelemadó összegét is.
 • Bérjárulékok a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől.

Értékcsökkenési leírás:

 • Figyelembe kell venni:
  • az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a tervezett (meghatározott), a módosított értékcsökkenése összegét,
  • a használatbavételkor elszámolt összeget.
 • Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

Költségek főkönyvi elszámolása kizárólag 5. Költségnemek számlaosztályban:

 • Termelési költségek:
  • T 51-57 – K 1-4,
 • Késztermékek készletváltozása:
  • T 251 – K 581 (készletre vétel közvetlen önköltségen),
  • T 581 – K 251 (készletcsökkenés közvetlen önköltségen),

Önnek mi a véleménye?