Kölcsönszerződés

A szerződés fogalma

Ptk. 523. § (1) „A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés sze­rint visszafizetni.

(2) Ha a hitelező hitelintézet – jogszabály eltérő rendelkezése hiá­nyában – az adós kamat fizetésére köteles.”

Hitelező bárki lehet, nemcsak hitelinté­zet.

A Hpt. szerint a kölcsönszerződés:

.,Pénzösszeg rendelkezésre bocsátása a hitelintézet részéről, melyet az adós a szerződésben megállapított időpontban, kamat ellenében köteles visszafizetni.”

A iogviszony keletkezése

A kölcsönszerződés érvényességéhez nem szükséges annak írásba foglalása. de a jelentős hitelezői kockázat miatt jellemzően, ezt is a hi­telintézetek által egyoldalúan kialakított blankettaszerződésekbe fog­lalják.

A jogviszonv alanyai

Egyik alanya a hitelező, aki a kölcsönt nyújtja. A Polgári törvénykönyv szabályozása alapján bárki lehet, míg a Hpt. értelmében csak hitelintézet nyújthat ilyen pénzügyi szolgáltatást.

Másik alanya az adós, aki szintén lehet bárki, jogi személy, egyéb gazdasági társaság és természetes személy.

A iogviszonv tartalma

A hitelező legfőbb kötelezettsége, a szerződésben meghatáro­zott összeg adós rendelkezésére bocsátása. Ez alól csak a clausula rebus sic stantibus esetében mentesül, ha bizonyítja, hogy a szer­ződés megkötése után akár az ő, akár az adós körülményeiben olyan lényeges változás állott be, amely miatt a szerződés teljesítése többé el nem várható, vagy ha a szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van he­lye.

Az adós főkötelezettsége a kölcsön összegének visszafizetése és a kamat megfizetése. A kamat a pénz használatának ellenértéke, mi­vel az adós azzal sajátjaként rendelkezik. A kölcsönügylet tehát egy­részről nem más, mint pénzösszeg tulajdonba adása.

Az adós a kölcsönösszeg szerződés szerinti visszafizetésétől annyiban térhet el, hogy azt előbb is visszafizetheti.

Az adós a kölcsön felvételére nem köteles, ekkor természetesen a kamatot sem kell megfizetnie. Arra az időre azonban, mely alatt a hi­telintézet – akár hitelszerződés alapján, akár anélkül – a kölcsön­összeget a rendelkezésére tartotta, jutalékot köteles fizetni.

A hitel- és kölcsönszerződés elhatárolása

Közös bennük, hogy mindkettő:

 1. visszterhes ügylet
 2. hitelezői oldalon hitelintézet áll
 3. az adós nem köteles a hitelkeretet kimeríteni, a kölcsönt fel­venni
 4. konszenzuálszerződés
 5. tartós jogviszony ezért érvényesül a clausula rebus sic stan­tibus

A legfőbb eltérés, hogy míg a hitelszerződés tárgya meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása, azaz egy praestare jellegű szolgál­tatás, addig a kölcsönszerződésé meghatározott pénzösszeg átadása. azaz egy dare szolgáltatás.

Az írásba foglalás csak a hitelszerződésnél érvényességi kellék.

Visszteherként a hitelszerződés alapján jutalékot, a kölcsönszerző­dés alapján kamatot kell fizetni.

A iogviszony megszűnése

A kölcsönszerződés a lejárattal. a kölcsönösszeg visszafizetésével, illetve azonnali hatályú felmondással szűnik meg. A kölcsönösszeg visszafizetése bármikor történhet, tehát a határozott idejű lejáratot megelőzően is.

Az azonnali hatályú felmondás joga a kölcsönadót megillető taxatív okokhoz kötött kötelemszüntető alakító jog.

A kölcsönadó e jogát akkor gyakorolhatja, ha:

 1. a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása le­hetetlen;
 2. az adósa kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljá­tól eltérően használja;
 3. a nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki;
 4. az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvo­nására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön vissza­fizetésének lehetőségét;
 5. az adós más súlyos szerződésszegést követ el.

Ha a hitelező hitelintézet az alábbi esetekben is élhet az azonnali felmondás jogával:

 1. az adós hitelképtelenné válik;
 2. az adósa hitelintézetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más mó­don megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének meg­állapítását befolyásolta;
 3. az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot – figyelmeztetés el­lenére – akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szer­ződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi.

Kölcsönszerződés magánszemélyek között (tájékoztató jellegű iratminta)

Kölcsönszerződés

amely létrejött egyrészről

név: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja neve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

sz. ig. sz.: …………………….…………….

kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről

név: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja neve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

sz. ig. sz.: …………………….…………….

mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.   Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Kölcsönadó átad a Kölcsönvevőnek ………………… Ft-ot azaz ………………………………… forintot készpénzben, amely összeg átvételét kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával nyugtázza.

2.   A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget legkésőbb ……… év …………… hónap …………. napján egyösszegben visszafizeti.

3.   A felek megállapodása szerint a kölcsön ………. év ………….….. hónap …… napjáig kamatmentes. Amennyiben a Kölcsönvevő a kölcsön visszafizetésével késedelembe esik, az esedékesség napjától ……% kamat megfizetésére is kötelezett.

4.   A követelés biztosítására a Kölcsönvevő átad a Kölcsönadónak egy névre szóló, ………………… Ft-ról azaz ………………………………… forintról kiállított betétkönyvet, amelyet a kölcsön szerződésszerű visszafizetésekor a Kölcsönadó köteles a Kölcsönvevőnek visszaadni. A kölcsön vissza nem fizetése esetén a felek együttesen jogosultak a betétkönyvben elhelyezett összeg kiváltására, amely – a Kölcsönadónak járó összeg levonása után – a Kölcsönvevőt illeti.

5.   A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 523. §) és a szerződések közös szabályait (Ptk. 198–338. §) tekintik irányadónak.

6.   A jelen szerződést mint akaratunkkal mindenben megegyezőt az alulírott tanúk jelenlétében jóváhagyólag aláírjuk.

Kelt: ……………… (város/község neve), ……… év …………… hó … napján.

………………………………….                       ……………………………………

Kölcsönadó                                                Kölcsönvevő

Előttünk mint tanúk előtt:

……………………………………..                            ……………………………………

……………………………………..                            ……………………………………

(név, lakcím)                                              (név, lakcím)

4 hozzászólás Kölcsönszerződés

Önnek mi a véleménye?