Értékcsökkenési leírás módszere és elszámolásának rendje

Értékcsökkenés: az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke.

Értékcsökkenési leírás: az értékcsökkenés költségként történő elszámolása (pl. terv szerinti értékcsökkenési leírás).

Amortizációs politika: a számviteli politika keretében ki kell alakítani az amortizáció elszámolásának rendjét.

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás, az eszközök használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja; vagy az a megtermelhető darabszám, teljesítmény figyelembevételével meghatározott időszak, amely alatt a gazdálkodó az előbbieket várhatóan elő tudja állítani.

Maradványérték: az üzembe helyezés időpontjában az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Értékcsökkenési leírási módszerek:

 • Lineáris leírás: feltételezzük, hogy az elhasználódás teljesen egyenletes. A bekerülési értéket a gazdasági élettartamra egyenletesen osztjuk meg.
 • Degresszív leírás: a bekerülési értéket a gazdasági élettartamra egyenlőtlenül osztjuk fel olyan módon, hogy a leírás értéke az idő előrehaladtával folyamatosan csökken.
 • Progresszív leírás: ugyanaz, mint a degresszív, de a leírás értéke az idő előrehaladtával folyamatosan nő.

A leírás történhet:

 • Bruttó érték alapján:
  • lineáris,
  • degresszív
  • teljesítményarányos,
  • évek száma összege,
  • abszolút összegű.
 • Nettó érték alapján:
  • állandó kulcs alapján,
  • termeléssel arányosan.

Bruttó érték alapján:

 • Lineáris: az elhasználódás éveire azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása leírási kulcs segítségével történhet.
  • Leírási kulcs: 1*100/használati idő.
 • Degresszív: az elhasználódás éveire évenként, vagy szakaszonként eltérő összeg, szakaszon belül azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. Meg kell állapítani a leírási kulcsot, majd az egyes szakaszokra meg kell állapítani az eltérési arányt.

 • Teljesítményarányos: az elhasználódás éveire évenként a teljesítmény alapján kerül meghatározásra az értékcsökkenés. Meg kell állapítani a teljesítményt természetes mértékegységben:
  • teljesítményegységre jutó értékcsökkenés összegét kell meghatározni,
  • évenkénti összeg megállapítása: (éves teljesítmény * egységre jutó écs)
 • Évek száma összege módszer: az évenkénti leírást állandó összeggel csökkentő értékcsökkenési elszámolás
  • számítása:
   • meg kell határozni az egységre jutó értékcsökkenést, degressziós értéket: bruttó érték / évek száma összege,
   • évenként elszámolandó értékcsökkenés: egységre jutó értékcsökkenés * az adott évhez rendelt sorszám.
 • Abszolút összegű: a bekerülési értéket (bruttó értéket) előre meghatározott – esetleg évenként változó – összegben állapítjuk meg. Itt nincs leírási kulcs.
 • Lehetőség: az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

Nettó érték alapján:

 • Állandó kulcs: az elhasználódás éveire évenként csökkenő összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A leírási kulcs a lineáris módszernél alkalmazott kulcs többszöröse, de mindvégig állandó. Mindig van maradványérték. Az állandó értékek, amortizációs kulcs kiszámítása: (1 – ngyök (maradványérték / bruttó érték)) * 100.
 • Termeléssel arányosan: az ásványvagyon kitermelése esetén alkalmazható.
  • Leírási kulcs: Nettó érték január 1-jén / kitermelhető ásványvagyon mennyisége.
  • Tárgyévi értékcsökkenés: év során kitermelt mennyiség * leírási kulcs.

Eszközök terv szerinti értékcsökkenése: az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében azok rendeltetésszerű használatba vételének napjától kezdve terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni::

 • minden olyan immateriális jószág és tárgyi eszköz esetében (kivéve a még üzembe nem helyezett beruházást, felújítást), amelyeknél a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az adott eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értékét,
 • minden szellemi termék és tárgyi eszköz esetében, ideértve a beruházást is, amelynek értéke tartósan lecsökkent, mert az eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés miatt rendeltetésnek megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, vagy hiányzik,
 • minden olyan vagyoni érétkű jog estében, ahol a szerződés módosulása miatt a jog csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető,
 • minden olyan aktivált és befejezett kísérleti fejlesztés esetében, ahol a fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,
 • minden olyan aktivált, de befejezetlen kísérleti fejlesztés esetében, ahol a tevékenység eredménytelenül zárul.

Önnek mi a véleménye?