Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök: azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozás tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek és a beruházások, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

Ingatlanok: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták, vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. (Bővebben az 1/A tételben!)

Műszaki berendezések, gépek, járművek: rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések, műszerek és szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő berendezések, számítástechnikai eszközök, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légi közlekedési eszközök, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.

Tenyészállatok: azok az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Beruházások, felújítások: a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, fenti eszközök bekerülési értéke, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értéke. (Bővebben a 15/A tételben!)

Beruházásokra adott előlegek: a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt – a levonható előzetesen felszámított ÁFA-t nem tartalmazó – összegek. (Bővebben a 15/A tételben!)

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: a nevesített eszközök – könyv szerinti értéket meghaladó – piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözete.

A tárgyi eszközök helye a számlakeret-tükörben:

 • 12-16. Tárgyi eszközök
  • 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 121. Földterület
   • 122. Telek, telkesítés
   • 123. Épületek, épületrészek
   • 124. Egyéb építmények
   • 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
   • 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
   • 128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
  • 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
   • 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
   • 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
   • 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
 • 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 • 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 • 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 • 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
  • 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
   • 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
   • 142. Egyéb járművek
   • 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
   • 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
   • 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
  • 15. Tenyészállatok
   • 151. Tenyészállatok
   • 152. Igásállatok
   • 153. Egyéb állatok
   • 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
   • 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
   • 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
  • 16. Beruházások, felújítások
   • 161. Befejezetlen beruházások
   • 162. Felújítások
   • 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

A tárgyi eszközök helye a mérlegben:

 • A. Befektetett eszközök
  • II. Tárgyi eszközök
   • 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
   • 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
   • 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
   • 4. Tenyészállatok
   • 5. Beruházások, felújítások
   • 6. Beruházásokra adott előlegek
   • 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos főbb számviteli szabályok:

 • A tárgyi eszközöknél az egyedi értékelés elvét kell figyelembe venni.
 • A tárgyi eszközök a Szt. szerint a mérlegben nettó értéken jelennek meg.
 • Bruttó érték: a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett egyedi tárgyi eszköz Szt. szerinti beszerzési, előállítási költség.
 • A tárgyi eszközök bruttó értékének meghatározása:
  • beszerzés esetén
   • + számla szerinti ár
   • + szállítási költség
   • + felár
   • – engedmény
   • + alapozási költség
   • + szerelési költség
   • + próbaüzemelési, üzembe helyezési költség
   • + a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői, bizományi díjak
   • + a beszerzéshez kapcsolódó adók (ÁFA, illeték hatósági díj nélkül)
   • + vámköltségek (vám + vámkezelési díj)
   • – támogatás
   • + aktiválásig felmerült hitelkamat
   • + aktiválásig felmerült biztosítási díj
  • saját előállítás esetén
   • + az eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek
   • + az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak
   • + az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
   • – támogatás
   • + adó (ÁFA, illeték, hatósági díj nélkül)
   • + alapozási költség
   • + szerelési költség
   • + üzembe helyezési költség
   • + aktiválásig felmerült hitelkamat
   • + aktiválásig felmerült biztosítási díj
 • A bruttó érték növekedhet, ha pótlólagos ráfordításokkal (beruházás, felújítás) az eszköz értékesebb lesz.
 • A bruttó érték csökkenhet értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítés nélküli átadás, apportként gazdasági társaságba történő bevitel, hiány, használatból történő kivonás esetén.
 • Elszámolt értékcsökkenés: az egyedi tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételétől, az üzembe helyezéstől az Szt. szerint terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenésként elszámolt, a bruttó értéket csökkentő leírt összeg.
 • Nettó érték: a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözete.
 • A bruttó értéknek és az elszámolt értékcsökkenésnek az alapja az egyedi analitikus nyilvántartás.

Tárgyi eszközök értékcsökkenése:

 • Terv szerinti: a tárgyi eszközök beszerzési, vagy előállítási költségét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
 • A tárgyi eszköz leírásának az éveit a vállalkozás határozza meg.
 • Az elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenés meghatározása:
  • bruttó érték alapú
  • lineáris
  • degresszív
  • teljesítményarányos
  • az évenkénti leírást állandó összeggel csökkentő
  • abszolút összegű
  • nettó érték alapú
  • nettó érték alapján állandó kulccsal
  • termeléssel arányos
 • Terven felüli: akkor kell elszámolni, ha a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült, így rendeltetésének megfelelően nem használható. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a használhatóságnak megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljenek a mérlegben.

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása:

 • A tárgyi eszközök azonosításához szükséges adatok:
  • tárgyi eszköz megnevezése,
  • azonosító számok,
  • beszerzés időpontja,
  • használatbavétel időpontja,
  • tárgyi eszközt létesítő cég, szállító pontos megnevezése, címe,
  • egyéb adatok.
 • Állomány és értékadatok, ezek változásai:
  • üzembe helyezéskori érték,
  • választott értékcsökkenési leírási módszer,
  • várható hasznos élettartam,
  • maradványérték,
  • ténylegesen elszámolt értékcsökkenés összege
  • terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása
  • társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés összege
  • értékhelyesbítésre vonatkozó adatok
  • piaci érték
 • Leltározással kapcsolatos adatok:
  • használó költséghelye, megnevezése, azonosító adatai
  • a költséghely változásra vonatkozó adatok (új költséghely megnevezése, változás időpontja)
 • A tárgyi eszközhöz kapcsolódó tartozékok felsorolása.
 • Minden olyan egyéb információ, amelyet a vállalkozás fontosnak tart az ingatlanok nyilvántartásával kapcsolatban.
 • A csoportos analitikus nyilvántartás homogén eszközcsoport esetén alkalmazható, mivel egy nyilvántartó lapon egy eszközféleségből több eszköz szerepel.

 • A csoportos nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy abból megállapítható legyen:
  • a bruttó érték és változása
  • az értékcsökkenés és változása
  • a mennyiség, stb.

Tárgyi eszközök leltározása:

 • A leltár készítésekor a tárgyi eszközök számviteli alapelveknek megfelelően vezetett analitikus nyilvántartásokból a mérleg fordulónapján meglevő értékükön vehetők be a leltárba.
 • A leltározás gyakoriságára az Szt. nem tartalmaz előírást.
 • A leltárkészítés a nyilvántartások alapján összeállított mennyiséget és értéket tartalmazó kimutatás elkészítését, míg a leltározás a mennyiségi felvételt, a nyilvántartásokkal való egyeztetését jelenti.

A tárgyi eszközök főkönyvi elszámolása:

 • Beszerzés számlák alapján:
  • T 16 – K 455 (számla szerinti összeg),
  • T 466 – K 455 (előzetesen felszámított ÁFA),
 • Importbeszerzés:
  • T 16 – K 455 (számla szerinti összeg),
  • T 16 – K 465 (vámterhek),
  • T 16 – K 38 (hitelkamat, bankgarancia),
  • Kapcsolódó tétel: import ÁFA elszámolása
 • Saját vállalkozásban végzett kivitelezés:
  • T 51-57 – K 1-4 (költségek elszámolása),
  • T 16 – K 582 (tárgyi eszközök közvetlen költségei),
  • Kapcsolódó tétel: ÁFA elszámolás
   • T 466 – K 467 (ÁFA vonzat),
 • Üzembe helyezés:
  • T 12-15 – K 16 (bekerülési érték),
 • Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:
  • T 571 – K 129 (terv szerinti értékcsökkenés időszaki összege),
 • Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:
  • T 866 – K 128 (terven felüli értékcsökkenés összege),
 • Alapításkor, tőkeemeléskor apportként átvett immateriális javak
  • T 16 – K 479 (apport létesítő okirat szerinti értéke),
  • T 358 – K 411 (jegyzett tőke összege; cégbírósági végzés alapján),
  • T 479 – K 358 (apport létesítő okirat szerinti értéke),
  • T 466 – K 479 (áthárított ÁFA számlát helyettesítő okmány alapján),
  • Kapcsolódó tétel: üzembe helyezés
 • Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak
  • T 16 – K 989 (piaci érték, vagy átadó által közölt érték),
  • T 989 – K 483 (rendkívüli bevétel elhatárolása),
  • Kapcsolódó tétel: üzembe helyezés
  • T 483 – K 989 (költségként, ráfordításként elszámolt összeg),
 • Értékhelyesbítés állományba vétele
  • T 127 – K 417 (piaci érték > könyv szerinti; érték a kettő különbözete),
 • Értékhelyesbítés összegének csökkentése
  • T 417 – K 127 (piaci érték < könyv szerinti; érték a kettő különbözete),
 • Értékesítés
  • T 861 – K 12-15 (bruttó érték kivezetése),
  • T 129-159 – K 861 (terv szerinti értékcsökkenés kivezetése),
  • T 128-158 – K 861 (terven felüli értékcsökkenés kivezetése),
  • T 417 – K 127 (eszközhöz tartozó értékhelyesbítés összegének kivezetése),
  • Kapcsolódó tétel: árbevétel és ÁFA elszámolása
 • Apportba adás
  • T 881 – K 12-15 (bruttó érték kivezetése),
  • T 129-159 – K 881 (terv szerinti értékcsökkenés kivezetése),
  • T 128-158 – K 881 (terven felüli értékcsökkenés kivezetése),
  • T 417 – K 127 (eszközhöz tartozó értékhelyesbítés összegének kivezetése),
  • T 17 – K 981 (alapító okirat szerinti érték),
  • T 881 – K 467 (fizetendő ÁFA-t nem hárítja át),
  • T 368 – K 467 (fizetendő ÁFA-t áthárítja),
 • Térítés nélküli átadás
  • T 889 – K 12-15 (bruttó érték kivezetése),
  • T 129-159 – K 889 (terv szerinti értékcsökkenés kivezetése),
  • T 128-158 – K 889 (terven felüli értékcsökkenés kivezetése),
  • T 417 – K 127 (eszközhöz tartozó értékhelyesbítés összegének kivezetése),
  • Kapcsolódó tétel: ÁFA elszámolása (áthárítja, nem hárítja át),
 • Hiány, selejt, megsemmisülés
  • T 866 – K 128 (terven felüli értékcsökkenés összege),
  • T 129 – K 12-15 (terv szerinti értékcsökkenés kivezetése),
  • T 128 – K 12-15 (terven felüli értékcsökkenés kivezetése),
  • T 417 – K 127 (eszközhöz tartozó értékhelyesbítés összegének kivezetése).

A tárgyi eszközök kapcsolata az eredménykimutatással:

 • Közvetlenül nem találhatók meg, de hatást gyakorolnak az eredmény-kimutatásra.
 • Összköltség eljárással:

Terv szerinti értékcsökkenési leírás à Értékcsökkenési leírás à Saját előállítású ingatlanok à Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 • Forgalmi költség eljárással:

Terv szerinti értékcsökkenési leírás à Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége à Értékesítés közvetett költségei

 • Értékesítés, káresemény bevétele à Egyéb bevételek
 • Értékesítés, káresemény, selejtezés, hiány könyv szerinti értéke à Egyéb ráfordítások
 • Terven felüli értékcsökkenés à Egyéb ráfordítások
 • Értékvesztés à Egyéb ráfordítások
 • Értékvesztés visszaírása à Egyéb bevételek
 • Apport (alapító okirat szerinti értéke) à Rendkívüli bevételek
 • Apportként történő átadás à Rendkívüli ráfordítások
 • Térítés nélküli átadás à Rendkívüli ráfordítások
 • Követelés fejében átvétel à Rendkívüli bevételek
 • Részesedés fejében átvétel à Rendkívüli bevételek
 • Térítés nélküli átvétel à Rendkívüli bevételek

A tárgyi eszközökkel kapcsolatosan a kiegészítő mellékletben a következőket kell bemutatni:

 • Bruttó értékkel kapcsolatosan:
  • a nyitó állomány értékét,
  • a növekedés értékét (beszerzés, előállítás, apportként átvétel, átsorolás, egyéb növekedés),
  • a csökkenés értékét (értékesítés, apportként bevitel, térítésmentes átadás, átsorolás, egyéb csökkenés).
 • Értékcsökkenés (halmozott) összegének:
  • nyitó értékét,
  • növekedési értékét,
  • csökkenési értékét,
  • külön az átsorolások értékét.
 • A tárgyévi értékcsökkenési leírás:
  • terv szerinti leírás (lineárisan, degresszíven, teljesítményarányosan és értékhatár alattiként leírt összeg),
  • terven felüli leírás és visszaírás összegét, jogcímenként (jelentősebb eseményeket indokolni is kell).
 • Értékhelyesbítésekkel kapcsolatban:
  • nyitó értéket,
  • növekedéseket,
  • csökkenéseket,
  • záró értéket.
 • Ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.
 • Ismertetni kell továbbá a környezet védelmét közvetlenül szolgáló ingatlanok:
  • nyitó bruttó értékét, növekedéseket, csökkenéseket, átsorolásokat,
  • halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, növekedéseit, csökkenéseit, átsorolásait,

A tárgyi eszközök megjelenése az üzleti jelentésben:

 • Ki kell térni a telephelyek bemutatására.
 • Be kell mutatni:
  • a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét,
  • a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, az ezzel összefüggő támogatásokat,
  • a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikát,
  • a környezetvédelmi intézkedések bevezetését, a munkák állását.

Önnek mi a véleménye?