Szövetkezetek

A szövetkezet olyan közösség, mely a tagok vagyoni hozzájárulásával és többnyire személyes közreműködésével vállalkozási és egyéb – a tagok érdekeit szolgáló – tevékenységet folytat. Önálló jogi személy. Tagja csak az lehet, aki a közös vagyonhoz hozzájárul, a szövetkezet munkájában való személyes közreműködés azonban nem kötelező. Irányításában a demokratikus önkormányzat elve érvényesül. Tehát a tagság dönt a szövetkezet tevékenységére vonatkozó főbb kérdésekben. A tagok alkotják meg azokat a szabályzatokat is, mely alapján a szövetkezet működik. Megválasztják és beszámoltatják, a szövetkezetet vezető tisztségviselőket. Minden tag szavazata azonos mértékű. A kereskedelmi típusú fogyasztási szövetkezetek kizárólagosan magántulajdonban működő társas vállalkozások. A fogyasztási szövetkezeti jellegből adódóan a tagok testesítik meg a tulajdonosi kört.

Szövetkezetek alapítása

A szövetkezet alapításához legalább öt tag, iskolai és hitelszövetkezet alapításához legalább 15 tag szükséges. Tagjai többnyire természetes személyek. Az alapítást az alakuló közgyűlésen határozzák el. Itt:

  • Megállapítják az alapszabályt, melyben a szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapvető kérdéseit rögzítik
  • Megválasztják a szövetkezet tisztségviselőit, akik a szövetkezet tevékenységének folyamatos irányítását, szervezését, illetve ellenőrzését végzik.
  • Az alapszabály elfogadásától számított 3 napon belül a szövetkezet létrejöttét be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az új szervezet a cégbírósági bejegyzéssel jön létre.

A szövetkezet tagjai alapításkor, illetve belépéskor kötelesek a szövetkezet vagyonához hozzájárulni. A tagok vagyonhoz való hozzájárulása részjegy jegyzésével és befizetésével történik. A részjegyek összege a részjegytőke, mely az alakuló szövetkezetek induló vagyonát képezi. Az új tagok belépésekor történő részjegybefizetés növeli a szövetkezet vagyonát. A vagyoni hozzájárulás minimális és maximális mértékét az alapszabályban rögzítik. A tag a szövetkezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A szövetkezet tevékenységében a tagok személyesen is közreműködhetnek. Az adózott eredményből a vagyoni hozzájárulás, illetve az esetleges személyes közreműködés arányában részesednek. A tagok részt vehetnek és szavazhatnak a szövetkezeti közgyűlésen. A szavazati jog – a vagyoni hozzájárulás mértékétől függetlenül egyenlő. Minden tag igénybe veheti a szövetkezet – tagok számára rendszeresített -szolgáltatásait.

A szövetkezetek szervezete

A szövetkezetek legfőbb szerve a tulajdonosok testülete, a közgyűlés. A közgyűlés feladatai:

  • Az alapszabály megállapítása, módosítása,
  • Az igazgatóság, felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, munkájuk értékelése, díjazásuk megállapítása, szükség esetén felmentésük,
  • A leendő szövetkezeti tagok által teljesítendő vagyoni hozzájárulás mértékének meghatározása,
  • Az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról vagy a veszteség fedezésének forrásáról,
  • Döntés a szövetkezet egyesülése, szétválása, átalakulása, esetleges megszűnése kérdésében.

A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Feladatainak egy részét a tagokból választott küldöttgyűlés is elláthatja.

A szövetkezetek igazgatósága

A szövetkezet tevékenységét legalább 3 tagból álló igazgatóság irányítja. Tagjait és elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság köteles a szövetkezetet a közgyűlés határozatainak megfelelően irányítani, s időközönként beszámolni a közgyűlésnek a szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, tevékenységéről.

A szövetkezetek felügyelő-bizottsága

A tagok érdekeinek képviselettét a felügyelő-bizottság látja el. E testület folyamatosan ellenőrzi a szövetkezet tevékenységét. A szövetkezet tagjainak különböző juttatásokat, támogatást is nyújt.

A szövetkezetek megszűnése

A szövetkezet megszűnik:

  • Ha a közgyűlés határozata alapján egyesül más szövetkezettet, önálló szövetkezetekre szétválik, átalakul gazdasági társasággá vagy végelszámolásra kerül sor,
  • Ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Önnek mi a véleménye?