Rendkívüli bevételek és ráfordítások

A rendkívüli műveletek bevételei helye a számlakeret-tükörben:

 • 98. Rendkívüli műveletek bevételei
  • 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
 • 983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
 • 984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
 • 985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
 • 986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
 • 988. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege
  • 987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték
  • 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

A rendkívüli műveletek ráfordításai helye a számlakeret-tükörben:

 • 88. Rendkívüli műveletek ráfordításai
  • 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 • 882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
 • 883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a kevesebb
 • 884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
 • 885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
 • 886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő részesedés nyilvántartás szerinti értéke
 • 887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték
  • 888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
  • 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások

A rendkívüli műveletek bevételei és ráfordításai helye az eredmény-kimutatásban:

  • X. Rendkívüli bevételek
  • XI. Rendkívüli ráfordítások
 • D. Rendkívüli eredmény (X – XI)

A rendkívüli műveletek eredménye része az adózás előtti eredménynek.

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. [Szt. 86§ (2)]

Analitikus nyilvántartás: a társaságba bevitt vagyontárgyaknál: anyag-kivételezési jegy, társasági szerződés, alapító okirat, apport listája, térítés nélküli átadás/átvételi jegyzőkönyv.

Csak olyan tételeket tartalmazhat, amelyeket a Szt. pontosan megnevez, a vállalkozás erről nem dönthet.

A rendkívüli bevételek között kell kimutatni:

 • A tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott értékét. (Apport átvétel)
 • A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén, azok névértékét. (Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása)
 • A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor), az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének, és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több. (Jogutód nélküli megszűnés)
 • Az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét. (Átalakulás)
 • A külső tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét. (Beolvadás)
 • A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) névértékének fejében átvett eszközök értékét. (Jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással)
 • A térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt (ide nem értve az adminisztrációs hiba miatti többletet) eszközök piaci értékét. (Térítés nélküli átvétel)
 • A tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik. (Tartozásátvállalás)
 • A tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. (Tartozásátvállalás)
 • A fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átvett pénzeszközök összegét. (Fejlesztési célú juttatás, támogatás)
 • Az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. (Elengedett, elévült kötelezettség)
 • A jegyzett tőkén felüli vagyon fedezete mellett – törvényi előírás alapján – kibocsátott részvények ellenében elengedett – a részvénytársaságnak nyújtott hitel miatt fennálló – kötelezettség összegét. (Hitelrészvény átváltás keretében elengedett kötelezettség)

Rendkívüli bevételek elhatárolása, visszavezetése:

 • Az elszámolást követően az elengedett, elévült kötelezettségek, a fejlesztési célú juttatások, támogatások, a térítés nélküli átvételek, és a tartozásátvállalások (ha beszerzett eszközhöz kapcsolódik) esetében azok összegét időbelileg el kell határolni (PIE), ezen belül halasztott bevételként kell kezelni.
 • A halasztott bevételek rendkívüli bevételek közé történő visszavezetése akkor és olyan arányban lehetséges, amikor a kapcsolódó eszköz értékének költségkénti, ráfordításkénti elszámolása megtörténik.
 • Teljes összegében meg kell szüntetni a halasztott bevétel elhatárolását, ha az érintett eszköz a gazdálkodó könyveiből bármilyen jogcímen kivezetésre kerül.

A rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni:

 • A tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét. (Apport átadás)
 • A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén, azok visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét. (Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása)
 • A tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor), az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét, valamint a megszűnés miatt kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének, és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb. (Jogutód nélküli megszűnés)
 • Az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét. (Átalakulás)
 • A külső tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét.(Beolvadás)
 • A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét. (Jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással)
 • A térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt (ide nem értve az adminisztrációs hiba miatti többletet) eszközök piaci értékét. (Térítés nélküli átadás)
 • A tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét a tartozást átvállalónál. (Tartozásátvállalás)
 • A fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – átadott pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átadott pénzeszközök összegét. (Fejlesztési célú juttatás, támogatás)

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások kapcsolata a kiegészítő melléklettel:

 • Be kell mutatni, hogy a rendkívüli bevételek és ráfordítások számszerűsítetten külön-külön, illetve a rendkívüli eredmény miként hatott a társasági adó nagyságára.

Önnek mi a véleménye?