Mérleg szerinti eredmény meghatározása, társasági adó meghatározása

Mérleg szerinti eredmény: az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel a kamatozó részvények kamatával csökkentett tárgyévi adózott eredmény, egyezően az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. [Szt. 39 § (2)]

Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény: az üzleti év adóköteles pénzügyi eredménye és az ezen időszakban bekövetkezett egyéb, tényleges pénzbevételt, vagy pénzkiadást nem jelentő végleges vagyonváltozás együttes összegéből, az értékkorrekciók (értékcsökkenési leírás, értékvesztés, készletváltozás), az adókötelezettség és az osztalékfizetésre jóváhagyott összeg levonását követően a vállalkozónál maradó összeg, illetve saját tőke csökkenés, egyezően az eredmény-levezetésbe beállított összeggel.

Az üzleti év mérleg szerinti eredménye:

 • + Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (A)
 • + Pénzügyi műveletek eredménye (B)
 • = Szokásos vállalkozási eredmény (C)
 • + Rendkívüli eredmény (D)
 • = Adózás előtti eredmény (E)
 • – Adófizetési kötelezettség (XII)
 • = Adózott eredmény (F)
 • + Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre (22)
 • – Jóváhagyott osztalék, részesedés (23)
 • = Mérleg szerinti eredmény (G)

Az adózott eredmény csak a vállalkozás tulajdonosait megillető osztalékra és részesedésre vehető igénybe, a fennmaradó összeg (a mérleg szerinti eredmény) a vállalkozó saját tőkéjét fogja módosítani.

A vállalkozó a meglévő eredménytartalékát felhasználhatja a tárgyévi adózott e­redmény kiegészítésére, de csak akkor, ha a tárgyév adózott eredménye nem nyújt fedezetet a kifizetett, illetve kifizetni szándékozott osztalékra, részesedésre, és csak annak mértékéig egészíthető ki.

Amennyiben a vállalkozó az immateriális javak között aktiválta az alapítás-át­szervezés költségeit, és ameddig ez az érték nem kerül leírásra, addig az adó­zott eredményből csak akkor lehet osztalékot, részesedést fizetni, ha az adózott eredmény, növelve az osztalék, vagy részesedés fizetéséhez igénybevett meglé­vő eredménytartalék összegével az alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg levonása után arra fedezetet nyújt.

Az év végi zárlati munkálatok során az eredmény számlák egyenlegeit a 493. Adózott eredmény elszámolása számlára kell átvezetni. Az átvezetések után a 493. Adózott eredmény elszámolása számlán egyenlegként a mérleg szerinti eredmény marad.

A mérleg szerinti eredmény levezetése:

 • Társasági adóelőleg fizetése T 461 – K 384,
 • Általános forgalmi adóelőleg fizetése
  • T 468 – K 384 (befizetés; fizetendő ÁFA > előzetesen felszámított ÁFA),
  • T 384 – K 468 (visszaigénylés; fizetendő ÁFA < előzetesen felszámított ÁFA),
  • T 467 – K 468 és T 468 – K 466 (összevezetés),
 • Költségnemek átvezetése 8-as számlaosztályba T 8 – K 5,
 • 8-as számlaosztályok lezárása T 493 – K 8,
 • 9-es számlaosztályok lezárása T 9 – K 493,
 • Aktivált saját teljesítmények átvezetése
  • T 581 – K 493 (ha 581 egyenlege követel),
  • T 493 – K 581 (ha 581 egyenlege tartozik),
 • Tényleges tárgyévi társasági adó elszámolása
  • T 891 – K 461
   • 461 KE: még fizetni kell adót,
   • 461 TE: visszaigénylés,
 • Társasági adó átvezetése T 493 – K 891,
 • Eredménytartalék igénybevétele osztalékra T 413 – K 493,
 • Osztalékfizetés T 493 – K 47,
 • Mérleg szerinti eredmény átvezetése eredménytartalékba
  • T 419 – K 413 (nyereség),
  • T 413 – K 419 (veszteség).

Társasági adó meghatározása:

 • Adózás előtti eredmény (AEE)
 • ± Adóalap módosító tételek
 • = Módosított társasági adóalap
 • Számított társasági adó (TA) (módosított adóalap ´ 18 %)
 • – Adókedvezmények (beruházási, térségi, kis- és középváll., egyéb)
 • = Fizetendő TA

Adózott eredmény = AEE – fizetendő TA

A TA alapját módosító tételek:

 • + a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék ráfordításként elszámolt összege (Szt. szerinti)
 • – várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásakor bevételként elszámolt összege
 • + a költségként, ráfordításként elszámolt értékcsökkenés ezen eszközök állományának csökkenésekor a nettó érték (Sz. szerinti)
 • – a figyelembe vehető értékcsökkenés nettó érték (Tao tv szerinti) valamint a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege
 • + követelések után ráfordításként elszámolt értékvesztések összege, valamint a behajthatatlanként leírt és elengedett követelés összege
 • – követelések után a Tao tv szerint figyelembe vehető értékvesztés összege, a behajthatatlannak minősülő követelés leírt összege, a korábban adóalap csökkenéseként figyelembe nem vett leírt követelésként befolyt összege, a követelés visszaírt értékvesztésének összege
  • 90 – 180 nap:       2 %
  • 181 – 360 nap:       5 %
  • 360 naptól: 25 %
 • + bírságok, adózás rendjéről szóló tv szerinti jogkövetkezmények ráfordítások elszámolt összege (kivéve önellenőrzési pótlék)
 • – bírságok adózás rendjéről szóló tv szerinti jogkövetkezmények elengedése miatti bevételek elszámolt összege
 • + visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke
 • – adományként adott összeg (100 %, 120 %, 150 %)
 • – visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök bevételként elszámolt összeg
 • + nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások
 • + átalakulás során átértékelt vagyon felértékelési különbözete (egyenlő részben 3 év alatt)
 • + egyes kölcsönkötelezettségek utáni kamat azon része, amely a saját tőke háromszorosát meghaladó kölcsönrészre jut
 • – korábbi évek elhatárolt veszteségéből visszapótolt összeg
 • – bevételként elszámolt kapott osztalék, részesedés összege
 • – kis- és középvállalkozásoknál végrehajtott egyes beruházások értéke (max. 10 Mrd Ft, illetve AEE összegéig) ha kizárólag magánszemélyek tulajdonában van
 • – visszavásárolt saját részvények, üzletrészek bevonásakor a bevételként elszámolt összeg könyv szerinti értéket meghaladó része.

Önnek mi a véleménye?