Jövedelem elszámolás

Jövedelem elszámolás: a vállalkozásoknál az állományban álló és az állományon kívüli munkavállalók elvégzett munkájával összefüggő kifizetések.

A jövedelem elszámolása szerkezete:

 • Alapbér és törzsbér:
  • alapbér: a munkában töltött idő alapján lehet havi (fix összeg, ha teljesíti a kötelező munkaidőt), vagy órabér (ledolgozott órák és a személyi órabér függvénye),
  • törzsbér: teljesítménybérezésnél használatos fogalom, mindkettőt növeli a túlmunkaidőre fizetett alapbér és a természetbeni munkabér is,
 • Bérpótlékok: a munkavégzés különleges feltételei, a munkakörülmények és az eltérő munkabeosztás miatt, pl.: különleges beosztás alapján, második műszak miatt, ügyeleti pótlék,
 • Kiegészítő fizetések: a munkavállaló által le nem dolgozott időre vonatkozó, a munka törvénykönyvében és a kollektív szerződésben szabályozott esetekre járó munkabér, pl.: fizetett szabadság, munkaszüneti napok, ebédidő, hivatalos kiküldetés,
 • Egyéb bérek: a nem vállalkozási tevékenységért kifizetett állományon kívüli munkavállalók részére és az állományi dolgozóknak sajátos esetekben:
  • állományi dolgozóknak: felmondási időre, a munkavégzés utolsó napján kifizetett munkabér,
  • állományba nem tartozóknál: külső előadók, ellenőrök, szakmai gyakorlatra kifizetett munkabérek és minden további szerződéses munkaviszonyban foglalkoztatottak részére kifizetett bér,
 • Prémium: előre meghatározott feladatok teljesítésére, az alapbéren felül fizetett munkabér,
 • Jutalom: az elvégzett munka utólagos értékelése alapján a munkavállalóknak fizetett munkabérek.

Bruttó bér: a munkavállalók részére egyénenként számfejtett- levonásokkal nem csökkentett munkabérek. A naptári évre vonatkozó béreket, a tárgyidőszakot terhelő bérköltségként kell elszámolni függetlenül attól, hogy kifizették-e, vagy sem.

A bruttó bért terhelő levonások két csoportja:

 • Vállalati tartozásokra teljesített levonások:
  • hosszú, vagy rövid lejáratú kölcsönadások,
  • kártérítések,
  • tévesen kifizetett munkabérek,
  • elszámolásra kiadott összegek,
  • közös jellemzőjük, hogy a vállalkozás könyveiben a követelések között elkönyvelték őket; a munkavállalók devizában, vagy valutában külföldi kiküldetés céljából adott és még el nem számolt előlegek forint értékét a vásárolt deviza, vagy valuta esetén a pénzintézetnek ténylegesen fizetett forint összegben; a devizaszámláról történő kifizetés esetén a deviza, valuta könyv szerinti árfolyamán kell meghatározni;
 • Jogszabályok, bírósági határozatok és egyéb jogcímek alapján előírt levonások:
  • havonta rendszeresen levonásra kerül a munkavállaló keresetéből személyi jövedelemadó előleg,
  • nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (8,5 és 3%),
  • munkavállalói hozzájárulás (1 %),
  • az ilyen címen levont összegek átutalási időpontját a jogszabályokban előírt időpontban kell teljesíteni.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

 • a munkaállományba tartozók részére a munkaviszonyhoz kapcsolódó kifizetéseket (betegszabadság 15 napja, végkielégítés, jubileumi díjak) és a munkaadó által átvállalt költségeket (üdülési térítés, egyenruha térítés) kell elszámolni,
 • a személyi jellegű kifizetések egyes tételeit SZJA terheli,
 • a bruttó bérrel együtt alkotják a munkavállalóknak járó személyi jövedelmet.

Társadalombiztosítási ellátások:

 • a Tb tv szerint a vállalat e jogcím alatt fizeti ki a táppénzt, a gyermekgondozási díjat, a terhességi­ gyermekágyi segélyt és a családi pótlékot,
 • az üzemi kifizetőhely állapítja meg az adóalapot terhelő levonásokat,
 • a bruttó bér + személyi jellegű egyéb kifizetések + társadalombiztosítási ellátások alkotják a munkavállaló összes járandóságát.

A vállalkozást terhelő befizetési kötelezettségek:

 • társadalombiztosítási járulék – 29%,
 • egészségügyi hozzájárulás – 3450 Ft/hó (munkavégzésre, közreműködésre, vagy munkával elérendő eredmény létrehozására szerződés alapján természetes személy után),
 • munkaadói járulék – 3% (főfoglalkoztatásúak nyugdíjalapot képező kereset összegének törvényben meghatározott % a).

Analitikus nyilvántartás feladatai:

 • munkabérek és személyi jellegű egyéb kifizetések számfejtése, folyósítása,
 • kifizetőhelyenként működő vállalkozásoknál a társadalombiztosítási juttatások elszámolása,
 • költségfeladások elkészítése,
 • személyi jövedelemre vonatkozó adóalapok gyűjtése, az adók kiszámítása, bevallása,
 • munkavállalók keresetével, jövedelmével a ledolgozott munkaidővel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatások biztosítása.

Analitikus nyilvántartás bizonylatai:

 • Munkabér, számfejtés bizonylatai:
  • munkaidő-nyilvántartási bizonylatok (jelenléti ívek, bélyegzőórák) célja a munkahelyen eltöltött idő rögzítése,
  • munkautalványok teljesítménybér elszámolásának alapbizonylatai,
  • elvégzendő feladatokat, normaidőt és a kifizetendő bérre vonatkozó információkat és a tényleges teljesítéseket tartalmazza,
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések bizonylatai:
  • betegszabadságé a betegállományba vétel, üdülési térítésé a részvételi díj, életbiztosításnál a nevére kötött szerződés,
 • Társadalombiztosítási juttatások bizonylatai:
  • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) határozza meg,
  • a vállalkozásoknak személy szerinti bontásban nyilvántartásokat kell vezetniük:
   • személyi jövedelem nyilvántartás:
    • havi bontásban a következő adatokkal:
     • munkavállaló neve, személyi adatai, adószáma, törzsszáma, munkahely megnevezése,
     • alapbér, törzsbér,
     • bérpótlékok,
     • kiegészítő fizetések,
     • egyéb bér,
     • prémium, jutalom és ezek együttes összege, ami jogcímenként tartalmazza a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, a társadalombiztosítási juttatásokat és a terhelő levonásokat:
      • SZJA előleg,
      • nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék,
      • munkavállalói járulék,
      • egyéb jogcímek,
     • ezután ki kell mutatni a nettó járandóság összegét, és éves szinten összesíteni kell az adatokat,
   • személyi jövedelemadó nyilvántartás:
    • személyi adatok,
    • törzsszám,
    • adószám,
    • rendszeres és nem rendszeres jövedelmek,
    • adóalapnál elszámolható kedvezményeket,
    • kiszámított személyi jövedelemadó összegét,
   • járulék-elszámolási nyilvántartás:
    • személyi adatok,
    • egészségbiztosítási járulék alapja,
    • összegeket havonta göngyölítve és külön-külön kimutatva is,
   • egyéni nyilvántartás a szolgálati időalapból:
    • biztosítja a nyugdíjazáshoz a munkavállaló szolgálati idejének megállapítását,
    • belépés és kilépés adatai,
    • 30 napnál hosszabb ideig szünetelő munkaviszony.

A személyi jövedelmek folyósításának bizonylata a részfizetési jegyzék, ha eszközölnek bérkifizetést hóközben is. A jövedelem-elszámolási jegyzék a személyi jövedelem nyilvántartásánál ismertetett adatokat tartalmazza.

A bruttó bér és a személyi jellegű egyéb kifizetések költségelszámolását tekintve a bérköltség számlán részletesen rajta kell, hogy legyen. Ha a vállalkozás a költségeket megbontja közvetlen és közvetett költségekre, akkor ezt is meg kell bontani.

Eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés!

A jövedelem elszámolás főkönyvi elszámolása:

A vállalkozások munkabértartozásait a 471 Jövedelem elszámolási számlán mutatják ki. A költségelszámolás alapja a bérfelosztás feladása. A bérfelosztásban szereplő bruttó bér összegének meg kell egyeznie a jövedelemszámolási jegyzék összesen bér adatával.

 • Tárgyidőszakot terhelő bérek (bruttó bér)
  • T 541 – K 471 (elsődlegesen 5-ösbe),
   • T 61-68, 71-78 – K 59 (másodlagosan 6-osba, 7-esbe),
  • T 61-68, 71-78 – K 471 (elsődlegesen 6-osba, 7-esbe),
   • T 541 – K 59 (másodlagosan 5-ösbe),
 • A tárgyévre vonatkozó, de csak a következő évben fizetendő prémiumok, jutalmak
  • T 541 – K 482 (elsődlegesen 5-ösbe),
   • T 61-68 – K 59 (másodlagosan 6-osba),
  • T 61-68 – K 482 (elsődlegesen 6-osba),
   • T 541 – K 59 (másodlagosan 5-ösbe),
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések
  • T 55 – K 471 (elsődlegesen 5-ösbe),
   • T 61-68, 71-78 – K 59 (másodlagosan 6-osba, 7-esbe),
  • T 61-68, 71-78 – K 471 (elsődlegesen 6-osba, 7-esbe),
   • T 55 – K 59 (másodlagosan 5-ösbe),
 • Levonások (munkavállalót terhelő költségek)
  • T 471 – K 3611 (munkavállalóknak folyósított előlegek),
  • T 471 – K 3612 (előírt tartozások),
  • T 471 – K 462 (SZJA előleg),
  • T 471 – K 463 (magánnyugdíj pénztári tagdíj – 7%),
  • T 471 – K 473 (TB járulék – 11,5%, 4,5%),
  • T 471 – K 463 (munkavállalói járulék – 1%),
  • T 471 – K 476 (egyéb rövid lejáratú kötelezettségek),
 • Készpénzes kifizetések (nettó bér)
  • T 381 – K 389 (pénztárbizonylat alapján),
  • T 389 – K 384 (beérkező bankbizonylat alapján),
  • T 471 – K 381 (a munkavállaló aláírással igazolja a pénz felvételét),
 • Kifizetés átutalással (nettó bér)
  • T 471 – K 384 (bankbizonylat alapján),
 • Fel nem vett járandóságok (csak készpénzes kifizetés esetén)
  • T 381 – K 472,
 • Fel nem vett járandóságok kifizetése
  • T 472 – K 381,
 • Munkaadót terhelő kötelezettségek
  • T 561 – K 463 (TB járulék – 29%),
  • T 562 – K 463 (egészségügyi hozzájárulás – 3450 Ft/hó),
  • T 464 – K 384 (pénzügyi rendezés),
  • T 564 – K 474 (szakképzési hozzájárulás),
  • T 563 – K 463 (munkaadói járulék – 3%),
 • Átutalások
  • T 464 – K 384 (munkavállalói járulék, egészségügyi hozzájárulás átutalása),
  • T 463 – K 384 (magánnyugdíj pénztári tagdíj átutalása),
  • T 462 – K 384 (SZJA előleg átutalása),
  • T 473 – K 384 (TB járulék átutalása),
  • T 474 – K 384 (szakképzési hozzájárulás átutalása),
  • T 476 – K 384 (egyéb jogcímeken levont összegek átutalása).

1 hozzászólás Jövedelem elszámolás

Önnek mi a véleménye?