Értékcsökkenés számvitele

Az értékcsökkenések helye a számlakeret-tükörben:

 • 11. Immateriális javak
  • 118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  • 119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
 • 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
  • 128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  • 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 • 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
  • 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 • 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
  • 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  • 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
  • 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 • 15. Tenyészállatok
  • 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  • 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 • 16. Beruházások, felújítások
  • 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
 • 57. Értékcsökkenési leírás
  • 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
  • 572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
 • 86. Egyéb ráfordítások
  • 866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
 • 96. Egyéb bevételek
  • 966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

Értékcsökkenés: az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke.

Értékcsökkenési leírás: az értékcsökkenés költségként történő elszámolása (pl. terv szerinti értékcsökkenési leírás).

Egy tárgyi eszköz üzembe helyezésekor a következő kérdésekben kell dönteni:

 • a tárgyi eszköz hasznos élettartamában (futamidőben)
  • az az időszak, amely alatt a vállalkozás az amortizálandó eszköz maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét az eredmény terhére várhatóan elszámolja [megadható időszakban (pl. években) és teljesítményben (pl. darabszámban) is],
 • a tárgyi eszköz élettartama végén várható maradványértékben
  • az üzembe helyezés időpontjában az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke; nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős,
 • az értékcsökkenés elszámolásának módszerében
  • lineáris leírás: az eszköz értékének egyenletesen, minden évben azonos összegű elszámolása; a leírási norma megadható százalékban vagy abszolút összegben,
  • degresszív leírás: az eszköz értékének csökkenő ütemben (összegben) történő elszámolása; a futamidő elején a legnagyobb összegű a leírás, amely évről-évre csökken, lassul (akkor ajánlott, ha a tárgyi eszköz karbantartási költségei a használat során évről-évre emelkednek)
   • évek száma összege módszer (számtani haladvány szerint csökken),
   • fix kulcsos leírás (mértani haladvány szerint csökken),
  • progresszív leírás: az eszköz értékének növekvő ütemben (összegben) történő elszámolása; a futamidő elején a legkisebb összegű a leírás, amely évről-évre emelkedik, gyorsul (akkor ajánlott, ha a vállalkozás ezzel a tárgyi eszköz eredményrontó hatását egyenletesebbé teszi),
  • teljesítményarányos leírás: az eszköz értékét az igénybevétel arányában terhelik a költségekre; ismerni kell az eszköz várható életteljesítményét, ez megadható a munkában eltöltött idővel (üzemóra, műszakóra), vagy az eszközzel előállított termék, végzett szolgáltatás tömegével (db, kg, l, stb.),
  • kombinált leírás: a felsorolt leírási módszerek kombinálása,
  • egyösszegű leírás: a tárgyi eszközök, a szellemi termékek, a vagyoni értékű jogok bekerülési értékét használatbavételkor egy összegben lehet elszámolni; 50 ezer Ft egyedi értékhatár alatt megengedett.

Az értékcsökkenés elszámolásának fontosabb számviteli szabályai:

 • A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának kezdete:
  • tárgyi eszközöknél az üzembe helyezéssel, a rendeltetésszerű használatbavétellel kezdődik,
  • immateriális javaknál az állományba vételkor kezdődik.
 • Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés:
  • a földterület, a telek (kivéve a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterületet, telket) után,
  • az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után,
  • az üzembe nem helyezett beruházásnál,
  • képzőművészeti alkotásnál,
  • régészeti leletnél,
  • kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke évről évre nő.
 • Nem számolható el sem terv szerinti, sem terven felüli értékcsökkenés:
  • a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszközöknél.
 • Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor, ha:
  • az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,
  • a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, pl. a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,
  • a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető,
  • a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
 • A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét meg kell szüntetni, vissza kell írni, ha az eszköz piaci értéke úgy változik, hogy az meghaladja annak könyv szerinti értékét. Feltétele, hogy a korábbi terven felüli értékcsökkenés elszámolásának az okai már nem, vagy csak részben állnak fenn. A visszaértékelés korlátja a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege. Csak az éves beszámolót készítőknél kötelező. A visszaírás összegét az egyéb bevételek között kell elszámolni.
 • Az értékcsökkenést költségként akkor is el kell számolni, ha ezzel a cég veszteségessé válik, vagy ha már vesztsége van.
 • A tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenését évközi változások esetén időarányosítással kell kiszámítani.
 • Az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt, a befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. Az üzleti vagy cégérték megállapított amortizációs időszakát – a későbbiek során – nem befolyásolja az, hogy a nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. Amennyiben a vállalkozó az üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben indokolnia kell.
 • Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – ki kell vezetni.
 • Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.
 • Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb ráfordításokat (üzembe helyezés utáni kamatot, devizahitelek, árfolyamveszteségét), karbantartási költségeket, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja.
 • Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

A társasági- és osztalékadó törvény által előírt korrekciók:

 • A számviteli szabályok szerinti elszámolt tervezett és terven felüli értékcsökkenési leírás összege társasági adóalap növelő tétel.
 • A társasági adótörvényben megadott leírási kulcsok szerinti értékcsökkenés összege adóalap csökkentő tétel.
 • Annak a vállalkozásnak, amelyik a Tao törvénytől eltérő kulcsokkal írja le az eszközei értékét, az évenként elszámolt értékcsökkenésről két nyilvántartást kell vezetni. Egyiket a választott leírási ütemről és módról, a másikat a Tao tv szerinti leírásról.
 • Így a tárgyi eszközökhöz két eltérő nettó érték kapcsolódik. A használatból történő kivonás évében a két nettó értéket adóalap-módosító tételként kell figyelembe venni:
  • számvitel szerinti nettó értékkel növelni,
  • Tao tv szerinti nyilvántartási értékkel csökkenteni.

Leírási kulcsok jegyzéke (Tao tv 2. számú melléklet)
ÉPÜLETEK
1 Hosszú élettartamú szerkezetből 2 %
2 Közepes élettartamú szerkezetből 3 %
3 Rövid élettartamú szerkezetből 6 %
ÉPÍTMÉNYEK
1 Ipari építmény 2 %
2 Mezőgazdasági építmény 3 %
3 Melioráció 10 %
4 Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út 5 %
5 Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is 4 %
6 Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb.) 7 %
7 Vízi építmény 2 %
8 Híd 4 %
9 Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8 %
10 Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték 6 %
11 Gőz-, forró víz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút 10 %
12 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték 25 %
13 Egyéb, minden más vezeték 3 %
14 Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével) 1 %
15 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6 %
16 Hulladéktároló 20 %
17 Minden egyéb építmény

ebből: a szemétégető

2 %

15 %

ÜLTETVÉNY
1 alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőanya telep, mandula, mogyoró 6 %
2 őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, gyümölcsanya telep, fűztelep 10 %
3 spárga, málna, szeder, torma 15 %
4 dió gesztenye 4 %
5 egyéb ültetvény 5 %

GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
1 A HR 8456–8465, 8479 vtsz-ből a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések 33 %
2 A HR 8471, 8530, 8537 vtsz-ből az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések 33 %
3 A HR 84 és 85 árucsoportból az ipari robotok 33 %
4 A HR 9012, 9014–9017, 9024–9032 vtsz-ből az átvitel-technikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések 33 %
5 A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz-k, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz alszám 33 %
6 A HR 8419 11 00 00, 8419 00 00, 8541 40 91 00 vtsz alszámok 33 %
7 A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz-ből a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések 33 %
8 A HR 8417 80 10 00 vtsz alszám, valamint a HR 8514 vtsz-ből a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések 33 %
9 A HR 8421 21 vtsz alszámok 33 %
10 A HR 8419, 8421 vtsz-ből a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések 33 %
11 A HR 8421 31, 8421 39 vtsz alszámok 33 %
12 A HR 8419 20 00 00 vtsz alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz-ből az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök 33 %
13 A HR 8701 vtsz-ből a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710, 8711 vtsz-k 20 %
14 Minden egyéb fel nem sorolt tárgyi eszköz 14,5 %

Az értékcsökkenés főkönyvi elszámolása:

 • Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
  • T 571 – K 119-159
 • Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
  • T 866 – K 118-158
 • Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
  • T 118-158 – K 966

Az értékcsökkenés és a kiegészítő melléklet:

 • Az általános részben be kell mutatni a vállalkozás amortizációs politikáját:
  • terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja,
  • várható hasznos élettartam, maradványérték meghatározásának alapja,
  • értékcsökkenés elszámolásának módszerei,
  • értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága,
  • kis értékű tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog, szellemi termék értékcsökkenésének egyösszegű elszámolása (50 000 Ft-os határ),
  • tervezett leírás megváltoztatásának alapvető kritériumai,
  • terven felüli értékcsökkenés elszámolásának feltételei, meghatározott módszerei, visszaírás feltételei.
 • A specifikus részben be kell mutatni a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét mérlegtételek szerinti bontásban:
  • lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás,
  • degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás,
  • teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás,
  • egyéb módszerű terv szerinti értékcsökkenési leírás.
  • a terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegei, valamint a jelentős tételek értékelése.

1 hozzászólás Értékcsökkenés számvitele

 • Kaproncainé Judit

  Tisztelt Címzett!
  Cégünk – ami ettől az évtől 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég – az önkormányzattól bérelt ingatlanon működik. Ez a telephelyünk, és ezen a telepen felújítási, karbantartási munkákat végeztettünk. Fentiek alapján mi most a 12-ben nyithatunk egy “bérelt ingatlanok” számlát és arra a felújítás értékét rávezetjük. Majd évenként 6% értékcsökkenést számolhatunk el rá. Jól gondolom-e, és lehet-e ennek a maradványértéke 0.
  Köszönettel: Kaproncainé

Önnek mi a véleménye?