Bekerülési érték, bekerülési költség tartalma

Bekerülési érték:

 • az az érték, amekkora összegen a vagyon- és tőkeelemeket a nyilvántartásokba, a könyvekbe bevezetik,
 • két formája ismert:
  • beszerzési érték (beszerzési költség) vásárláskor,
  • előállítási érték (előállítási költség) saját előállításkor.

A nyilvántartásba vett tőke- és vagyonelemek bekerülési értékét különféle hatások érik. Bizonyos körülmények hatására azok értékét korrigálnunk, módosítanunk kell.

Ezek a módosítások, korrekciók a következők:

 • a befektetett eszközök többségénél terv szerinti értékcsökkenési leírást és adott esetben terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, illetve azt visszaírni,
 • az eszközök többségénél értékvesztést kell elszámolni, illetve azt visszaírni,
 • a külföldi pénzértékre szóló követeléseknél, kötelezettségeknél, valuta- és devizakészleteknél árfolyam-különbözetet kell elszámolni,
 • egyéb korrekciók (pl. többletkötelezettségek elszámolása).

Ezekkel a korrekciókkal módosított bekerülési értéket nevezzük könyv szerinti értéknek.

Könyv szerinti érték (mérlegérték):

 • bekerülési érték
 • – korrekciós tételek (értékcsökkenés, értékvesztés, árfolyam-különbözet, stb.)

Beszerzési költség:

 • ráfordítások, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzá kapcsolhatóak,
 • Tartalma:
  • számla szerinti áfa nélküli vételár
  • + szállítási, rakodási költségek
  • + alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek
  • + a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak
  • + a vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj)
  • + a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adók)
  • + az üzleti partnernek fizetett felár
  • + illetékek
  • + az előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA
  • + hatósági, igazgatási és szolgáltatási díjak (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díjak)
  • + az eszköz beszerzéséhez igénybe vett hitel, kölcsön rendelkezésre tartási jutaléka, folyósítási jutaléka, kezelési költsége, bankgarancia díja, az üzembe helyezésig, raktárba kerülésig felmerült kamata, a hitelszerződés közjegyzői hitelesítési díja
  • + beruházásoknál az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj
  • + vásárolt vételi opció díja (értékpapíroknál)
  • + beruházáshoz, vagyoni értékű jogokhoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelek árfolyamvesztesége
  • – kapott engedmények, támogatások
 • Tárgyi eszközöknél még külön korrekciós tételek lehetnek:
  • + a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetés megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével kapcsolatos munkák ellenértéke
  • + a meglévő tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munkák ellenértéke
  • + a beszerzéssel egyidőben vásárolt tartozékok és tartalék alkatrészek beszerzési ára
  • + építési telek bekerülési értékét növeli (beszerzéskor) a rajta lévő épületek, építmények bontási költsége
  • – a beruházásokra elszámolt időarányos kamat összegét csökkenti a beruházásokra adott előlegek és beruházásokra elkülönített pénzeszközök után kapott kamatok
  • – a tárgyi eszköz próbaüzemelése során előállított, raktárra vett és eladott termék előállítási költsége, illetve eladási ára
  • + a beruházás tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának, betanításának közvetlen költsége
  • + ingatlan beszerzési értékénél be kell számítani a még le nem írt bérleti jogért fizetett összegeket is (ha vétel előtt bérelték)
 • Nem része a beszerzési árnak:
  • az előzetesen felszámított, de levonható ÁFA
  • az ellenérték arányában megosztott, előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható hányada
  • az utólag kapott engedmény.

A bekerülési érték sajátos esetei:

 • Gazdasági társaságban a vagyoni hozzájárulásként kapott eszközök bekerülési értékének a létesítő okiratban meghatározott érték minősül.
 • A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazhatja a vételár részét képező (felhalmozott) kamat összegét. Az ilyen kamatot ki kell a vételárból emelni és kamatbevételt csökkentő tételként kell elszámolni.
 • Követelés fejében átvett eszköz bekerülési értéke az adott eszköz megállapodás, csereszerződés, vagy vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke.
 • Csere útján beszerzett eszköz bekerülési értéke a csereszerződés szerinti értéke, a cserébe átadott eszköz eladási ára.
 • Térítés nélküli átvétel esetén a bekerülési érték az átadó könyv szerinti értéke (de ez nem lehet több a piaci árnál).
 • Többlet esetén a talált eszköz ismert piaci értéke.
 • Az import beszerzésekkel kapcsolatban:
  • Az importbeszerzés értékét – devizában történő kiegyenlítés esetén – a vállalkozás által választott árfolyamon kell megállapítani.
  • Bartel-ügyletnél, annak az ügyletnek a teljesítés napján érvényes árfolyamán kell a bekerülési értéket megállapítani, amelyik dátuma időben korábbi (tehát vagy beszerzés, vagy értékesítés dátuma alapján kell eljárni). Így érhető el, hogy árfolyam-különbözet ne keletkezzen.

Önnek mi a véleménye?