Az egyes beszámolófajták mérlegei, fő jellemzői

A mérleg olyan okmány, amely:

 • Az eszközöket és forrásokat
 • Eszközök (aktívák):
  • a vállalkozás vagyonának fizikai megjelenési formája
  • pl.: készpénz, ingatlan, felszerelési tárgyak, értékpapírok, készlet stb.
  • két fajtája:
   • befektetett eszköz: a tevékenységet tartósan (éven túl) szolgálják, például: épület
   • forgóeszköz
 • Források (passzívák):
  • ugyanennek a vagyonnak eredet szerinti besorolása
  • pl.: saját forrás, kölcsönvett forrás (visszafizetési kötelezettséget jelent)
  • két fajtája:
   • saját forrás: az alapítók bocsátják a vállalkozás rendelkezésére
   • idegen forrás: visszafizetési kötelezettség terheli (tartozás).
 • Adott időpontra vonatkozóan
  • állományi adatokat tartalmaz,
  • fordulónapra vonatkozik,
  • mérlegkészítésig megismert, tárgyévre vonatkozó hatásokat is tartalmaz.
 • Megfelelően értékelve
  • tételes előírások,
  • számviteli alapelvek,
  • választási lehetőségek számviteli politikában rögzített változatai.
 • Pénzben összesítve
  • belföldi cégeknél ezer forintban (kivétel 100 milliárd Ft felett, millió forintban)
  • vámszabadterületi társaságok és devizakülföldinek minősülő társaságok külföldi pénznemben, az MNB árfolyamlista szerinti nagyságrendben (a könyveiket ezek a társaságok is magyar nyelven kötelesek vezetni, és a beszámolót elkészíteni).
 • Előírt struktúrában tartalmazza
  • forma: egyoldalas („A” típusú), vagy kétoldalas („B” típusú)
  • értékrovatok: bázis és tárgy, valamint ellenőrzés – önellenőrzés miatti rovatok
  • eszköz- és forráscsoportosítások:
   • főcsoportok (A, B, C, … G)
    • csoportok (I, II, III, … )
     • tételek (1, 2, …)
      • (tájékoztató adatok (a, b, …))

A mérleg számviteli okmány jellegét biztosítják:

 • számviteli nyilvántartásokra és dokumentációra épül (szintetika, analitika, leltározás),
 • aláírások,
 • hitelesítés,
 • letétbe helyezés.

Az éves beszámoló „A” típusú mérlegének jellemzői:

 • mérlegszerű elrendezés, az eszközök és források elkülönítetten mutathatók ki a mérleg két oldalán,
 • biztosított az automatikus ellenőrzés, az eszközök és a források összege meg kell, hogy egyezzen,
 • az eszközök bemutatása fordított likviditási sorrendben történik,
 • a forrásoknál fordított lejárati sorrend érvényesül.

Az éves beszámoló „B” típusú mérlegének jellemzői:

 • a mérlegszerkezet lépcsőzetes elrendezésű,
 • a mérlegséma részben finanszírozás szemléletű,
 • sajátos egyeztethetőség érvényesül.

Mindkét séma kiemelten mutatja be a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tételeket

A mérleg előírt tagolása

„A” változat

Eszközök (aktívák)

 • 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
 • 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
   • 5. Egyéb tartósan adott kölcsön
   • 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
   • 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
 • B. Forgóeszközök
  • I. Készletek
   • 1. Anyagok
   • 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
   • 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
   • 4. Késztermékek
   • 5. Áruk
   • 6. Készletekre adott előlegek
  • II. Követelések
   • 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
   • 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
  • III. Értékpapírok
   • 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
   • 2. Egyéb részesedés
   • 3. Saját részvények, saját üzletrészek
   • 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
  • IV. Pénzeszközök
   • 1. Pénztár, csekkek
   • 2. Bankbetétek
 • C. Aktív időbeli elhatárolások
  • 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  • 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
  • 3. Halasztott ráfordítások
 • Eszközök összesen

Források (passzívák)

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

  • II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
  • III. Tőketartalék
  • IV. Eredménytartalék
  • V. Lekötött tartalék
  • VI. Értékelési tartalék
  • VII. Mérleg szerinti eredmény
 • E. Céltartalékok
  • 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
  • 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
  • 3. Egyéb céltartalék
 • F. Kötelezettségek
  • I. Hátrasorolt kötelezettségek
   • 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
   • 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
  • II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
   • 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
   • 2. Átváltoztatható kötvények
   • 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
   • 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
   • 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
   • 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
   • 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
  • III. Rövid lejáratú kötelezettségek
   • 1. Rövid lejáratú kölcsönök

Ebből: az átváltoztatható kötvények

   • 2. Rövid lejáratú hitelek
   • 3. Vevőktől kapott előlegek
   • 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
   • 5. Váltótartozások
   • 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
   • 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 • G. Passzív időbeli elhatárolások
  • 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
  • 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
  • 3. Halasztott bevételek
 • Források összesen

„B” változat

A. Befektetett eszközök

 • I. Immateriális javak
  • 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
  • 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
  • 3. Vagyoni értékű jogok
  • 4. Szellemi termékek
  • 5. Üzleti vagy cégérték
  • 6. Immateriális javakra adott előlegek
  • 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
 • II. Tárgyi eszközök
  • 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
  • 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
  • 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
  • 4. Tenyészállatok
  • 5. Beruházások, felújítások
  • 6. Beruházásokra adott előlegek
  • 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
 • III. Befektetett pénzügyi eszközök
  • 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
  • 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
  • 3. Egyéb tartós részesedés
  • 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
  • 5. Egyéb tartósan adott kölcsön
  • 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
  • 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök

 • I. Készletek
  • 1. Anyagok
  • 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
  • 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
  • 4. Késztermékek
  • 5. Áruk
  • 6. Készletekre adott előlegek
 • II. Követelések
  • 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
  • 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
  • 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  • 4. Váltókövetelések
  • 5. Egyéb követelések
 • III. Értékpapírok
  • 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
  • 2. Egyéb részesedés
  • 3. Saját részvények, saját üzletrészek
  • 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 • IV. Pénzeszközök
  • 1. Pénztár, csekkek
  • 2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

 • 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 • 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 • 3. Halasztott ráfordítások

D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek

 • 1. Rövid lejáratú kölcsönök

Ebből: az átváltoztatható kötvények

 • 2. Rövid lejáratú hitelek
 • 3. Vevőktől kapott előlegek
 • 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
 • 5. Váltótartozások
 • 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

E. Passzív időbeli elhatárolások

 • 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
 • 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 • 3. Halasztott bevételek

F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C–D–E)

G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A±F)

H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

 • I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  • 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
  • 2. Átváltoztatható kötvények
  • 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
  • 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
  • 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
  • 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
  • 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
 • II. Hátrasorolt kötelezettségek
  • 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
  • 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

I. Céltartalékok

 • 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
 • 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
 • 3. Egyéb céltartalék

J. Saját tőke

 • I. Jegyzett tőke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

 • II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
 • III. Tőketartalék
 • IV. Eredménytartalék
 • V. Lekötött tartalék
 • VI. Értékelési tartalék
 • VII. Mérleg szerinti eredmény

Egyszerűsített beszámoló:

 • Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó az üzleti évről december 31-i fordulónappal egyszerűsített beszámolót köteles készíteni.
 • Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegből és eredmény-levezetésből áll. Az egyszerűsített mérleg és az eredmény-levezetés tételei továbbtagolhatók.
 • Az egyszerűsített mérleget és az eredmény-levezetést a tételek törvény szerinti sorrendjében, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett egyszeres könyvvitel (a pénzforgalmi könyvvitel, illetve az eszközökről és a forrásokról vezetett részletező nyilvántartások, a leltárak) adatai alapján, világos és áttekinthető formában kell összeállítani.
 • Az egyszerűsített mérleget és az eredmény-levezetést magyar nyelven kell elkészíteni, az adatokat ezer forintban kell megadni.
 • Az egyszerűsített mérleget és az eredmény-levezetést a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni.
 • Az egyszerűsített mérlegben, az eredmény-levezetésben minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő adatát. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) egyszerűsített mérlegében, eredmény-levezetésében – a vállalkozó számviteli politikájában rögzített feltételek szerint – jelentős összegűnek minősülő hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző üzleti év(ek)re vonatkozó módosításokat az egyszerűsített mérleg és az eredmény-levezetés minden tételénél az előző üzleti év adatai mellett be kell mutatni. Ilyen esetben az egyszerűsített mérlegben és az eredmény-levezetésben is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, illetve a tárgyévi adatok.
 • Az egymást követő üzleti évek egyszerűsített mérlegeiben, eredmény-levezetéseiben az összehasonlíthatóságot a szerkezeti felépítés, a tagolás és a tartalom, a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.
 • Az egyszerűsített beszámolót készítő vállalkozó az árbevételt, az egyéb bevételeket, valamint a költségeket, a ráfordításokat – az értékcsökkenési leírás és az értékvesztés kivételével – és az egyéb kiadásokat a pénz tényleges beérkezése és kifizetése időszakában, illetve a nem pénzben történt kiegyenlítés időszakában köteles a könyvekben elszámolni.
 • A teljesítés időszakában el kell számolni azt is, ha az ügylet ellenértékét más eszköz (ideértve a váltóval történő kiegyenlítést is) átadás-átvételével rendezik. Az ilyen ügyleteket azok valós tartalma szerint, bruttó módon kell elszámolni.
 • Az egyszerűsített mérleg a vállalkozó december 31-én meglévő, a leltárba értékkel felvett valamennyi eszközét és azok forrásait bruttó módon tartalmazza, függetlenül attól, hogy az ügyletek teljesítésekor tényleges pénzkiadásra, vagy pénzbevételre sor került-e, vagy sem.

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Eszközök (aktívák)

 • A. Befektetett eszközök
  • I. Immateriális javak
  • II. Tárgyi eszközök
  • III. Befektetett pénzügyi eszközök
 • B. Forgóeszközök
  • I. Készletek
  • II. Követelések

Ebből: pénzkiadásból származó követelések

pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések

  • III. Értékpapírok
  • IV. Pénzeszközök

Források (passzívák)

 • C. Saját tőke
  • I. Jegyzett tőke
  • II. Tőketartalék
  • III. Eredménytartalék
  • IV. Lekötött tartalék
  • V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
 • D. Tartalék
 • E. Céltartalékok
 • F. Kötelezettségek
  • I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  • II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek

pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek

Önnek mi a véleménye?