Adók számvitele

Az adók helye a számlakeret-tükörben:

 • 465-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
  • 461. Társasági adó elszámolása
  • 462. Személyi jövedelemadó elszámolása
  • 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
  • 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
  • 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
  • 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
  • 467. Fizetendő általános forgalmi adó
  • 468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
  • 469. Helyi adók elszámolásai számla

Az adók helye a mérlegben:

 • F. Kötelezettségek
  • III. Rövid lejáratú kötelezettségek
   • 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A költségvetési kapcsolatokat 2 fő részre oszthatjuk:

 • Költségvetési kiutalási igények: az igényelt, de még nem teljesített támogatások összegei
  • ilyen jogcím lehet, pl. fogyasztói árkiegészítés, termelési árkiegészítés, beruházási támogatás, táppénz, családi pótlék, egyéb támogatások,
  • a költségvetéssel szembeni követelésként kell kimutatni még:
   • a különféle adók előlegfizetésének összegeit a fizetendő adó megállapításáig,
   • a különféle adók visszatérítendő összegeit,
  • a költségvetéssel szembeni követelések részben a tárgy üzleti évvel kapcsolatos, részben az üzleti évvel kapcsolatos tételeket tartalmaznak,
  • az egyes igénybe vehető támogatások és kiutalási igények pontos tartalmát, mértékét, az eljárásra vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
 • Költségvetési befizetési kötelezettségek:
  • adóhatósággal szemben fennálló kötelezettségek:
   • társasági adó és osztalékadó,
   • általános forgalmi adó,
   • személyi jövedelemadó,
   • fogyasztási adó,
   • jövedéki adó,
   • munkaadói járulék,
   • munkavállalói járulék,
   • szakképzési hozzájárulás,
  • magánnyugdíj-pénztárakkal szemben fennálló kötelezettségek,
  • helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kötelezettségek:
   • a helyi önkormányzatokkal rendezendő fizetendő adók,
   • a visszafizetendő, jogtalanul igénybe vett kiutalási összegek,
  • jogerős határozattal előírt, megítélt kötelezettségek,
  • ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, az adóhatósággal rendezendő pótlékok, járulékok.

A költségvetéssel kapcsolatos értékelési előírások:

 • Évközi értékelési szabályok:
  • A költségvetési kapcsolatok miatti követeléseket az egyes támogatási, kiutalási jogcímekre vonatkozó törvények, rendeletek alapján a gazdálkodó igényli az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott időpontokban; e követelések értékelése év közben könyv szerinti értéken történik.
  • A költségvetési kapcsolatok miatti kötelezettségeket az egyes adó- és járulék nemekre vonatkozó törvények, rendeletek alapján az adóhatóság veti ki a gazdálkodóra vagy a gazdálkodó önadózás keretében vallja be azok fizetendő összegét, az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott időpontokban; e kötelezettségek értékelése év közben könyv szerinti értéken történik.
 • Év végi értékelési szabályok:
  • A mérlegfordulónapon fennálló támogatási és kiutalási igények értékelése az éves adóbevallással, kiutalásokkal egyezően, könyv szerinti értéken történik.
  • A mérlegfordulónapon fennálló adó- és járulékkötelezettséget az éves adóbevallással, vagy egyéb bevallásokkal egyezően könyv szerinti értéken kell értékelni.

A költségvetési kapcsolatok analitikus nyilvántartásai, leltározásai:

 • a mérlegfordulónapra vonatkozóan az egyeztető levelek, az adófolyószámla kivonatok alapján, a főkönyv, az analitika és a bevallások egyeztetésével történik,
 • a költségvetéssel, a nyugdíj – és egészségbiztosítási pénztárakkal, az elkülönített állami pénzalapokkal, a helyi önkormányzatokkal elszámolandó követelések és kötelezettségek esetében jogcímek szerinti bontásban analitikus nyilvántartást kell vezetni,
 • figyelembe kell venni az egyes adók-, járulékok- és támogatások nemekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget előírt, kötelező tartalmát,
 • a nyilvántartásokat évenként, elkülönítetten célszerű kialakítani és vezetni,
 • ha valamely adónemhez előlegfizetési kötelezettség is kapcsolódik, akkor az előlegfizetés összegének és időpontjának az analitikus nyilvántartásból ki kell tűnnie.

Az analitikus nyilvántartás javasolt tartalma:

 • A társasági- és osztalékadó analitikus nyilvántartása:
  • a fizetendő TA-előleg esedékességének időpontjai a bevallással egyezően,
  • a fizetendő TA-előleg összege esedékességenként a bevallással egyezően,
  • a TA-előleg tényleges befizetésének időpontja és a befizetett összeg,
  • az éves TA fizetési kötelezettség összege az éves bevallással egyezően,
  • a befizetendő vagy visszaigényelhető TA összege,
  • Célszerű még külön nyilvántartást vezetni:
   • a TA alapját módosító tételekről, adóalapot növelő és csökkentő jogcímenként, valamint ezek jövőbeni adóalapot érintő hatásairól évenkénti bontásban,
   • a Tao tv előírásai szerinti elhatárolható veszteség összegéről, ezek visszapótlásáról, évenkénti bontásban,
  • Az osztalékadó nyilvántartásának tartalma a kifizetőnél:
   • az osztalékban részesülő neve,
   • az osztalék, részesedés összege, kifizetési formája,
   • a levont, illetve kifizetőnek megfizetett osztalékadó összege, a teljesítés időpontja.
 • Az általános forgalmi adó analitikus nyilvántartása:
  • Az előzetesen felszámított ÁFA nyilvántartásának adattartalma:
   • az adólevonásra jogosító bizonylat azonosító adatai,
   • az adólevonási jog megnyílásának időpontja,
   • az adó alapja,
   • az adó mértéke,
   • utalás a bevallással történő egyeztetésre,
   • az előzetesen felszámított, a levonásba helyezhető adó összege, adókulcsok szerinti bontásban,
   • célszerű külön nyilvántartást vezetni azon előzetesen felszámított ÁFA összegekről, amelyek utólag a bevétel arányában kerülnek megosztásra a levonható és nem levonható részekre.
  • A fizetendő ÁFA nyilvántartásának adattartalma:
   • az adófizetési kötelezettség keletkezését igazoló bizonylat adatai,
   • az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja,
   • az adó alapja,
   • az adó mértéke,
   • a felszámított, fizetendő adó összege, adókulcsok szerinti bontásban,
   • utalás a bevallással történő egyeztetésre.
 • A személyi jövedelemadó analitikus nyilvántartása:
  • A munkaviszonyból származó rendszeres és nem rendszeres jövedelmekből levont SZJA-előleg nyilvántartásának adattartalma:
   • dolgozó adóazonosító adatai,
   • bruttó jövedelem,
   • adóalap,
   • számított SZJA,
   • figyelembe vett adójóváírás összege,
   • levonandó SZJA,
  • Az egyéb összevonandó jövedelemből levont SZJA-előleg nyilvántartásának adattartalma:
   • magánszemély azonosító adatai,
   • bruttó jövedelem,
   • halmozott bruttó jövedelem,
   • adóalap,
   • halmozott adóalap,
   • adóelőleg összege,
   • halmozott adóelőleg összege,
   • utalás a magánszemély felé történő adatszolgáltatásra,
   • utalás a bevallással történő egyeztetésre,
  • A forrásadóval adózó jövedelmekből levont SZJA-előleg nyilvántartásának adattartalma:
   • magánszemély azonosító adatai,
   • a kifizetés jogcíme, időpontja,
   • az alkalmazandó személyi jövedelemadó-kulcs,
   • adóalap,
   • halmozott adóalap,
   • számított SZJA,
   • halmozott adó összege,
   • utalás a magánszemély felé történő adatszolgáltatásra,
   • utalás a bevallással történő egyeztetésre,
  • A kifizetőt terhelő SZJA nyilvántartásának adattartalma:
   • elszámolás időszaka,
   • SZJA alapja,
   • halmozott adóalap,
   • az alkalmazandó személyi jövedelemadó-kulcs,
   • számított adó,
   • az igénybe vevő azonosító adatai,
   • utalás a magánszemély felé történő adatszolgáltatásra,
   • utalás a bevallással történő egyeztetésre,
   • halmozott adó.

Az adók főkönyvi elszámolása:

 • Társasági adóval kapcsolatos elszámolások:
  • A bevallott TA-előleg befizetése a hitelintézet értesítése alapján
   • T 461 – K 384,
  • Az előző időszaki éves TA és az előlegként befizetett összegek különbözetének rendezése adófizetési kötelezettség esetén
   • T 461 – K 384,
  • Az előző időszaki éves TA és az előlegként befizetett összegek különbözetének rendezése adó-visszaigénylés esetén
   • T 384 – K 461,
  • TA éves összegének elszámolása
   • T 891 – K 461,
 • Osztalékadóval kapcsolatos elszámolások:
  • A kifizetőnél
   • osztalék, részesedés nyilvántartásba vétele
    • T 493 – K 458/459/476,
   • megállapított osztalék csökkentett összegének kifizetése
    • T 458/459/476 – K 381/384/386,
   • kifizető által levont osztalékadó elszámolása
    • T 458/459/476 – K 461,
  • A belföldi osztalékban részesülőnél
   • megállapított osztalék nyilvántartásba vétele
    • T 32/33 – K 971,
   • készpénzben befolyt osztalékadóval csökkentet osztalék elszámolása
    • T 381 – K 32/33,
   • kifizető által levont osztalékadó elszámolása a ráfordítások között
    • T 891 – K 32/33,
 • Az ÁFA-val kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • a gazdálkodó által kiállított számlákban az értékesített termékek és teljesített szolgáltatások fizetendő ÁFA-ját számoljuk el,
  • a belföldi szállítói számlákban előzetesen felszámított ÁFA elszámolása, ha a beszerzés kizárólag adóköteles tevékenység végzését szolgálja
   • T 4661 – K 454/381,
  • a belföldi szállítói számlákban előzetesen felszámított ÁFA elszámolása, ha a beszerzés kizárólag adómentes tevékenység végzését szolgálja
   • T 1/2/5 – K 454/381,
  • részben adóköteles, részben adómentes tevékenységet szolgál
   • T 4662 – K 454/ 381,
  • a külföldi szállítói számláknál, ha csak adóköteles tevékenységhez kapcsolódik, akkor az egyéb követelések között mutatjuk ki,
  • ha csak kizárólag adómentes tevékenység. végzését szolgálja, akkor az 1/2/5 számlaosztályokban mutatjuk ki,
  • az arányosítással megosztandó ÁFA le nem vonható részének átvezetése az arányosítást követően
   • T 867 – K 4662,
  • az ÁFA elszámolási számláinak összevezetése a mérleg összeállítását megelőzően
   • T 467 – K 468 vagy T 468 – K 466,
 • SZJA-val kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • a munkaviszonyból származó rendszeres és nem rendszeres jövedelmekből a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek megfelelően levont SZJA-előleg elszámolása, illetve az alapítóknak fizetendő osztalék, részesedés összegéből a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek megfelelően levont SZJA elszámolása
   • T 471 – K 462,
  • az éves adóhátralék összegének rendezése, a vállalkozó a munkavállaló tartozásaként előírja
   • T 361 – K 462,
  • az éves adóhátralék összegének rendezése a munkavállalóval, ha azt a munkavállaló béréből történő egyszeri levonással rendezi
   • T 471 – K 462,
  • a kerekítési különbözet elszámolása, ha a pénzügyileg rendezett összeg nagyobb, mint a kötelezettség összege
   • T 869 – K 462,
  • a kerekítési különbözet elszámolása, ha a kötelezettség nagyobb, mint a pénzügyileg rendezett összeg
   • T 462 – K 969,
 • Fogyasztási adóval kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • befizetési kötelezettség összegének kimutatása
   • T 867 – K 463,
  • adóhatósággal történő pénzügyi rendezésének elszámolása
   • T 464 – K 384,
 • Egyéb adókkal kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • a munkaadói járulékfizetési kötelezettség alá eső kifizetések után számított munkaadói járulék összegének elszámolása
   • T 563 – K 463,
  • fizetett szakképzési hozzájárulás
   • T 564 – K 463,
  • az adóhatósággal szemben az adókat az elszámolási betétszámláról rendezzük,
  • a mérleg összeállítása előtt a számlákat össze kell vezetni
   • T 463 – K 464,
 • A helyi adókkal kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • a gazdálkodó által megállapított helyiadó-előleg befizetésének könyvelése a hitelintézet értesítése alapján történik
  • bevallással megegyező helyi adók elszámolása
   • T 867 – K 469,
  • az éves helyi adók és az előleg rendezése az elszámolási betétről történik,
 • A társadalombiztosítási kötelezettségekkel és ellátásokkal kapcsolatos könyvviteli elszámolások:
  • a munkavállalóknak folyósítandó, a TB-t terhelő családtámogatási ellátások
   • T 362 – K 471 (ezek kiegyenlítése a 384-ről történik),
  • a járulékfizetési kötelezettség alá eső kifizetések után számított, a vállalkozást terhelő járulékok összegének elszámolása
   • ha összköltség-eljárással készíti az eredmény-kimutatást, és elsődlegesen 5-ösben vezeti a költségeit
    • T 561 – K 463,
   • ha forgalmiköltség-eljárással készíti az eredmény-kimutatást, és elsődlegesen 6-7-esben vezeti a költségeit
    • T 6/7 – K 463,
  • az adóhatósággal elszámolandó, a munkavállalókat terhelő nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok levonásának elszámolása
   • T 471 – K 463,
  • a befizetési kötelezettség pénzügyi rendezésének elszámolása a bankszámla-kivonat alapján
   • T 464 – K 384.

Önnek mi a véleménye?